Hyllningarna för konsul Ekman på hans på hans 75-årsdag.

Korporationer och enskilda i mängd framföra lyckönskningar.
Förutom de i går nämnda uppvaktningarna för konsul Carl E. Ekman på hans sjuttiofemårsdag märktes bl. a. styrelserna för Ångfartygs A.-B. Gotland, Gotlands Järnvägs A.-B., Gotlands Bank, Nya A.-B. Visby Bryggerier, Visby Stuveri A.-B., D. B. V:s sparbank, Gotlands Turistförening, Gotlands Fornvänner samt Skeppargillet i Visby, vidare Ångbåtsbolagets befäl och kontorspersonal samt fasta lag, riksdagsman Bodin och direktör Nelson som representanter för Centralföreningen, landstingsman Ahlsten och direktör Johansson för Gotlands Mejeriförbund, samt såsom representanter för Föreningen Gutnalia i Stockholm dess ordförande hr Bergendahl samt hr Skog. Dessutom infunno sig från länsstyrelsen t. f. landssekreterare Richard Laurin och landskamrer H. Lindell — landshövdingen vistas f. n. på fastlandet — vidare landshövdingskan Nylander, biskop Ysander, militärbefälhavaren generalmajor Åkerhielm, borgmästare Löwenberg och professor Roosval med fruar, fru Hildur Löf för Gotlands Lottaförbund, överste Kempff med fru, överste Berggren och överstelöjtnant Edlund, den sistnämnde såsom representant för Gotlands gymnastikförbund.
Från samtliga överbringades också blomsterhyllningar och i åtskilliga fall även adresser.
Blomsterhyllningarna voro som förut nämnts legio, och utom de blomster, som överlämnades från de uppvaktande personliga vännerna och deputationerna, märktes vackra blomsteruppsatser från general och fru Törngren, generalkonsul Johanson, Gotlands infanteriregementes officerskar, Föreningen Flottans män på Gotland, Gotlands Allehanda; Gotlands Allehandas redaktion och kontor, personalen vid Gotlands Banks huvudkontor, Stadshotellets personal, Stuveriarbetarna, Svenska Trafikförbundet, A. B. F. i Stockholm, Försäkringsaktiebolagen Nornan och Sjöassuranskompaniet, Finnboda varv och Ekensbergs varv, Bergnings- och dykeri A.-B. Neptun, Svenska telegrambyrån, Gumaelius annonsbyrå, samt A.-B. Skeppsstuveri, Stockholm.
I den rika skörden av telegrafiska lyckönskningar, som ingingo, märktes sådana från landshövdingarna Nylander och Rodhe, överbefälhavaren general och fru Thörnell, generallöjtnant Åkerman, generalkonsul Axel Ax :son Johnson, riksantikvarie Curman, generaldirektör Erik Hägg, generalkonsulerna von Below, Uggla och Larka, kommendörerna Arvid Hägg och Braunerhielm, chefredaktör Brilioth, direktör Em. Högberg, ingenjör Nobel, Båstad, direktör Ahlgren, Gävle, m. fl., därav flesta med fruar. Vidare märktes från stadsfullmäktige, och drätselkammaren samt hamndirektionen, från generalpoststyrelsen, officerskårerna vid KA 3 och Kungl. Svea Flygflottilj, Gotlands läns hushållningssällskap, Sällskapet D. B. V., logerna S :t Nicolaus och S :t Klemens, Gotlands Andreasbröder, Gotlands Handelskammare, Gotlands Köpmannaförbund, Gotlands ortsförbund. av R. L. F., Kalmar hamndirektion, Karlsöklubben, Kungl. Svenska Segelsällskapet, Föreningen Sveriges Flotta, Svenska Turistföreningen, Svenska Trafikförbundet, Tyska Handelskammaren i Stockholm, Gotlands Nation i Uppsala, Gotlands Gille i Stockholm, Gotländska Kvinnors Gille i Stockholm, Föreningen 1868 års män, Frälsningsarmen, Gotlands hemslöjdsförening, Föreningen Gotländsk Idrott, Gotlands lokalavdelning av Rädda Barnen, Röda Korsets Visbykrets, Gotlands högerförbund, Föreningen Ruinspelen, Vis- by Sjömanshem, avdelning 118 av Svenska Transportarb etareförbundet, tjänstemän vid Gotlands järnväg, Visby Polisförening och ett flertal andra sammanslutningar samt ett stort antal bolag och föreningar av ekonomisk natur, inalles som nämnts mera än 350 telegrafiska hälsningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *