Baptisternas juniorläger i Tofta

Juniorlägret i Tofta, som hölls den 13 t. o. m. 18 juli, var för de unga deltagarna en verklig upplevelse. Lägret gynnades av vackert väder även om himlen understundom var molntyngd med något duggregn då och då. Deltagareantalet i lägret steg till 120, vartill kom GK-lägret med något 50-tal. Dessutom tillkom personal och ledare, så deltagarsiffran närmade sig 200.
Då många säkerligen äro intresserade av att få del av vad som förekommer vid ett läger, så ta vi programmet för en lägerdag.
Kl. 7 väckes deltagarna av reveljen. Det är lägrets signalist Bengt Ivar Nilsson som på ett briljant sätt trakterar sin trumpet. Därefter vidtar en kvarts gymnastik under magister G. Enekvists utmärkta ledning. Färden ställes därefter ned till badstranden för ett uppfriskande morgondopp. Kl. 8,15 hissas flaggan, och lägerchefen pastor II. Carlesäter tar emot trupperna. Därefter morgonbön. Efter tältstädning hålles frukost kl. 9. Frukosten serveras i år i de olika byalagen, där byfogden svarar för utportioneringen. Kl. 11 bibelstudium under pastor S. Nahlbom, Näs. Ämnet för bibelstudiet var: Gud och hans rike. Studieledaren framhöll för de unga Guds rike som människans högsta mål. Särskilt betonades hur Guds rike mottages, vad det fordrar av oss och vad det skänker. De ungas förtrogenhet med sin bibel var stor och uppmärksamheten mönstergill.
Efter kaffe med dopp kl. 12,15 var badtimma till kl. 14. De flesta av juniorerna avlade ”juniorernas simprov” att simma 25 meter. Deltagarna ägde nämligen på endast några undantag när, förut ej föraktliga kunskaper i den ädla simkonsten, och hos många förkovrades dessa betydligt under lägerdagarna.
Därefter var byfogdens halvtimma, då han samtalade med sin trupp och genomgick program för kvällens möte. Sedan intags middag, potatis, korv och fläsk, sås, bröd, fruktsoppa.
Eftermiddagen var anslagen för idrott, lek, spårövningar o. dyl. Efter kvällsmat, som utgjordes av choklad och smörgås, fick man lyssna till TT från Toftalägrets telegrambyrå. Denna programpunkt var livligt uppskattad, och då framställdes många av lägrets upplevelser på både humoristiskt och allvarligt sätt. Därefter halades flaggan, och man samlades i den stora tältkyrkan till möte. Det var i huvudsak juniorerna själva som svarade för programmet, och det var med gripenhet man fick lyssna till vittnesbörden om de ungas frälsningsupplevelser.
Efter någon timmas möte i tältet samlades man vid stranden kring lägerbålet. Mötesprogrammet där var av omväxlande natur. Juniorerna utförde en del dialoger, uppläsningar m. m., och dessutom förekom sång och vittnesbörd.
Under lägerveckan ha åtskilliga av de unga sökt frälsning och andra fått nya välsignelser till förnyelse i anden.
Det säger sig självt, att det ingalunda är lätt att i dessa tider ordna matfrågan för ett så stort läger, men husmor, fru Lydia Nilsson, Tofta, och intendent Karl Karlsson, Eskelhem, löste även i år den svåra uppgiften på ett utmärkt sätt, och rikliga mängder av god och vällagad mat serverades vid samtliga tillfällen för hungriga juniorer. Den ekonomiska sidan gick i även väl i lås trots den mycket billiga avgiften av 1 krona pr dag och deltagare. Lägeravgiften var satt så lågt för att ingen ungdom av ekonomiska skäl skulle nödgas stanna hemma. Förståelsen för lägret var mycket stor och mycket har skänkts till detsamma. Hälsotillståndet var hela tiden mycket gott inom lägret, och endast ett sjukdomsfall inträffade på lägrets sista dag. Lägerplatsen var även i år hos lantbr. Hj. Vestberg, Solbacka, Gnisvärd. En lämpligare plats torde man ha svårt att uppleta även å Gotland. Det är därför med stor tacksamhet som färden varje år av baptistungdomen ställes till lägret vid Solbacka, Tofta.
Söndagen var avslutningsdag, då stora möten höllos med tillresande från hela Gotland. Då mötet tog sin början kl. 11 var tältkyrkan fylld till sista plats. Mäktigt ljöd inledningssången ”Kommen för Herren med tacksamhet gamla och unga”. Stud. David Lagergren läste som inledningsord Luk. 6: 32-46 och förenade i bön. Mötet leddes av ungdomsförbundets ordf. past. J. Gustafsson, Klintehamn, som i ett hjärtligt anförande hälsade de närvarande välkomna. Juniorerna sjöngo: ”Gud gör mig till en solglimt”, och två juniorer Gun Thomasson, Klintehamn, och Ruben Nilsson, Såte, förenade i bön. Gunborg Nordin, Klintehamn, sjöng känsligt och vackert: ”Jag vill hava Jesus med mig”. Past. 5. Nahlbarn, Näs, läste Titus 2: 11-14 och höll med ledning därav ett tal, framhållande Guds i Kristus uppenbarade nåd. Distriktskören under Joh. Gardell sjöng därefter sången ”Helig, Helig, Helig Herren är”. Efter en gemensam sång talade past. Alb. Högberg, Sjonhem, över Matt. 6: 10 ”Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja”. Talaren påvisade hurusom två världar möter oss i texten — en ljus och en mörk. Guds vilja är god, och där den sker är rättfärdighet och lycka. Om varje människa vore verkligt frälst, då skulle världen se annorlunda ut än den gör i dag. Vi försöka lära de unga just detta. Gunborg Nordin och fru Kerstin Carlesäter sjöngo en sång ”Den porten är vid och den vägen är bred”. Eftermiddagens möte leddes av lägerchefen past. Holger Carlesäter och började med sången ”Värj din tro dina ungdomskrafter”. Juniorerna sjöngo ”Skön är sommarns dar”. Lägerledaren gav i breda drag en överblick av arbetet och programmet vid ett läger. Därefter utförde ett par flickor ett nummer å programmet. Juniorpojkarna från byalag sjöngo en för tillfället författad sång ”Vi ha kommit från gotländska nejder för att bo några dagar i tält”. GK-arna sjöngo även en käck kampsång. Därpå sjöngs gemensamt ”Kristi unga skara skåda vilken syn”. Missionär A. J. Lidquist, Kina, höll därefter ett av känsla och inspiration buret anförande över orden: Väktare vad lider natten? Väktaren svarar, ”morgon har kommit, men ännu är det natt”. Den syn som sångaren talar om i sången ”Kristi unga skara” den varslar om vad som kommer att ske, vad som hör framtiden till. ’Det är så oerhört mycket som kräves av oss kristna. Vi ska söka göra vårt allra ’bästa. Det är ej alltid kvantiteten som är det avgörande utan kvaliten, som till sist fäller utslaget. Kören sjöng under Joh Gardells ledning med Em. Gardell som solist ”Ej missräkning finnes i himlen”.
Under lägerdagarna och söndagen insamlades c:a 400 kronor för missionen.
Efter sång av juniorerna och tacksamhetens ord till värdfolk och alla som tjänat, avslöts det lyckade lägret med bön av past. H. Carlesäter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 juli 1943
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *