Visby för 100 år sedan.

(Huvudsaklig källa: Wisby Weckablad för december 1841.)
Den 1 december 1841, Oscarsdagen, anställde källarmästaren J. P. Ytterberg en bal i sin nya danslokal för att fira kronprinsens namnsdag. Annonsen därom återgavs i föregående artikel.
Även källarmästaren C. J. liner hade annonserat, att han ämnade fira Oscarsdagen med en bal. Men han uppsköt densamma, när han erhöll kännedom om de tämligen storartade anordningar, som Ytterberg vidtagit.
Den 1 och 2 december afslutades de allmänna husförhör, vilka sedan mitten av november alla vardagar hållits i domkyrkans stora sakristia.
Följande tillkännagivande var infört i Wisby Weckoblad för den 3 i samma månad:
”I dag kl. 6 e. m. blifver å vanligt ställe ordinarie Session i Musikaliska Sällskapet, då bland andra öfverläggningsämnen förekommer frågan om hyrande af local för det kommande året. Wisby den 3 December 1841.
D. Söderberg,
n. v. Ordförande.”

Ett annat tillkännagivande från honom i samma tidningsnummer:
”I morgon Lördag d. 4 dennes hålles å vanlig tid Gymnasii Samlingar öppna för sista gången under innevarande termin. Wisby den 3 December 1841.
D. Söderberg.”

Unérs uppskjutna bal hölls den 6 december och var förvandlad till barnbal. Biljetterna till densamma kostade 24 shillingar banko.
Såsom förut visats, motsvarade 1 riksdaler banko år 1841 — med hänsyn till penningvärdets fall sedan dess — cirka 3: 40 kronor enligt 1940 års myntvärde. Och den indelades, såsom bekant, i 48 shillingar.
En auktion var utlyst att hållas i domkyrkans sakristia den 7 december. Därvid skulle till den minstbjudande upplåtas leveransen av vitt franskt vin, talgljus och björkved för domkyrkans behov.
Sällskapet D. B. W s herrar ledamöter kallades att sistnämnda dag kl. 5 e. m. sammanträda hos mamsell Anna Eneström. ”Val till Embetsmän för nästk. år komma att förrättas”, meddelades i annonsen härom.
Den 8 och 9 december ägde auktion rum i löjtnant Stoltz’ gård vid Klosterbrunnsgatan. Då såldes dels möbler, dels handelsvaror, som tillhörde handlanden Ferdinand blickmans konkursmassa. Bland varorna märktes kattun, dukar, bomullstyger och bomullsgarn, kaffe, socker, kryddor, salt, glas, porslin, färgstofter och norsk sill. Kända och säkra köpare erhöllo tre månaders anstånd med betalningen.
Även den 13 i samma månad hölls auktion, nämligen i Auktionskammaren. Därvid utbjöds sjökapten A. P. Enbecks för skuld utmätta gård n:r 14 och 15 i S:t Hans-rotens 2:a kvarter.
Till samma dag ”allmän rådstuga” utlyst. Rörande densamma skrev tidningen i sitt närmast följande nummer:
”Stadens Borgerskap och Husegare, af Magistraten kallade till allmän Rådstuga sistl. Måndag i Hamn-byggnadsfrågan, hade vid tillfället temligen talrikt tillsammanskommit och ingingo i allmänhet på de villkor, som för erhållande af det af allmänna medel beviljade anslaget, 79,000 Rdr Banko, blifvit föreskrifna med förutsättning endast, att Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader måtte utse och hitsända en sakkunnig person att öfvertaaga ledningen af arbetet i enlighet med den fastställda planen.
Vi kunna således hysa de gladaste förhoppningar om framgång i detta maktpåligganda ärende — — —”. .
I samma nummer meddelas, att kyrkoherden i Eds församling (Linköpings stift) kontraktsprosten C. E. Hallström utnämnts till biskop över Visby stift. ”En utnämning, som tillfredsställer de flestas önskningar”, skrev tidningen.
Enligt order av militärbefälhavaren på Gotland förrättades den 14 december offentlig linjeofficersexamen i Informationsverkets lokal; den började kl. 3 e. m.
Två dagar därefter hölls ånyo en auktion i Auktionskammaren. Då utbjiidos två för skuld utmätta fastigheter nämligen fiskaren Björkmans gård n:r 42 i Strand-rotens 1:a kvarter och färgaren Kindmarks gård n:r 9 i S:t Hansrotens 2:a kvarter.
Den 18 i samma månad — med början kl. 9 f. m. — förrättades examen med eleverna i drottning Desiderias skola, ”till hvars öfvervaro så väl Fruntimmers-Samfundets resp. Ledamöter som öfriga undervisningens och välgörandets vänner härmed vördsammeligen inbjudas”, såsom det hette i tillkännagivandet härom.
I tidningens nummer för den 24 december lästes:

”Då inom den bestämda tiden så få Elever anmält sig till intagning i Sjömans-Sällskapets Skola, att undervisningen icke ännu kunnat sättas i gång, så har nämnda Skolas Direktion härigenom velat ytterligare uppmana dem, som önska begagna sig af undervisningen, att anmäla sig hos Sällskapets Secreterare, Lektor Cramér, innan eller senast den 3 Januari, då Skolan kommer att öppnas å vanligt ställe Kongl. Gymnasii-huset kl. 9 f. m. Wisby den 22 December 1841.
Direktionen för Sjömanna-Sällskapets Skola.”

Källarmästaren Ytterberg anordnade en maskeradbal, som ägde rum i hans nya danssal den 28 i samma månad. Hans annons därom torde förtjäna att anföras:

”Fjerdedag Jul den 28 dennes blifver Maskeradbal arrangerad uti härvarande Oscars-Salen (undertecknads nya Dans-Local), hvartill Stadens och Landets Respektive Innevånare vördsamt inbjudas. Balen börjas kl. 7 e. m. och afblåses kl. 2 nästa morgon. Entrée-Billetter å 31 sh. Banco finnas att tillgå hos undertecknad. som ej skall lemna någon möda spard att gå Balgästernas önskningar till mötes och vid detta mitt andra försök afhjelpa de brister, som vid det första, den 1 December, af Respektive Publiken så skonsamt bedömdes.
Till Balgästernas underrättelse meddelas: hvar och en tillåtes att efter behag antingen maskerad, costymerad eller alldeles omaskerad infinna sig. Masker finnas att tillgå på stället mot facilt pris från och med den 26 dennes.
Rum för demaskering, som sker då signal till Soupée gifves, är till venster i förstugan för Damer samt till höger för Herrar.
Soupée, bestående af 3 rätter mat, finnes mot 16 skill. Banco per couvert, hvartill särskilda billetter säljas; och serveras för Herracne uti de vid Strandgatan belägna rummen hvarest äfven spelbord äro arrangerade). Pounsch, Bischoff etc. och för Damerna uti Salongens förmak Lemonader, Likörer, Confectyrer etc.”

Dagen efter nämnda maskeradbal hölls en för barn avsedd kostymbal i samma lokal. Den började kl. 6 e. m. och slutade vid midnatt; även vid denna bal var biljettpriset 32 skillingar banko. ”Arrangementet blifver för öfrigt lika med föregående dagens”, utlovade herr Ytterberg i sin annons.
Ett och annat föremål råkade på villovägar under den trängsel, som rådde, när deltagarna i maskeradbalen skulle begiva sig hem. Därom vittnade tvenne annonser, som voro införda i tidningens på nyårsaftonen utgivna nummer. Den ena löd:

”Vid Maskeraden hos Hr Ytterberg är en alldeles ny Hatt med mörkblått foder och stålspänne i bandet förbytt mot en gammal med hvitt foder; ombyte torde göras ju förr dess hellre hos Consul Donner.”
Den andra annonsen hade följande lydelse:
”Den, som efter Maskeraden förliden Tisdag hos Herr Ytterberg i yttre kapprummet tillbytte sig ett par hela Galoscher emot ett par söndriga, torde vara god att med det första på samma ställe göra åter-byte”.

Man får väl hoppas, att både hatt och galoscher tämligen snart återkommo till de rätta ägarna.
August Gynther.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *