Jordfästningar.

Stoftet efter förre ” byggmästaren Gustaf Gardell, Etelhem, vigdes i söndags middag till den sista vilan. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Ragnar Johansson i Etelhems kyrka, dit kistan inbars under sorgemusik från orgeln. Sedan kistan placerats på katafalken sjöngs ps. 549: 1, varpå officianten höll en betraktelse utgående från orden ”Herre, nn låter du din tjänare fara i frid”. Så följde den ritualenliga delen av akten, varpå folkskollärate Karl Lindström frän orgelläktaren sjöng ett solo. Den högtidliga ceremonin avslutades därefter med ps. 549: 2. Kistan utbars därpå till kyrkogården och sänktes i gravens gömma. En stor mängd kransar hade sänts till båren och sedan kransnedläggningen avslutats lyste officianten frid över stoftet.

Skeppsredare Karl Ancher jordfästes på fredagen i Heliga korsets kapell i Skogskrematoriet i Stockholm.
Sedan Wolframs sång till Aftonstjärnen spelats på orgeln, utförde kammarmusiker Fr. Trobäck på violin och konsertmästare B. Nilsson på cello Våren av Grieg. Kyrkoherde Lundberg i Nacka jordfäste, varefter bl. a. skeppsklarerare Sjöblom talade för personalen i Rederi a.-b. Hamra och Rederi a.-b. Ankaret, kamrer C. 0. Ulfsparre för gamla vänner, ingenjör H. Åström för a.-b. Ruteverken och Stockholms Siporexfabriks a.-b: Samtliga talare lade ned kransar. När kistan sänktes för eldbegängelse spelades Ave Maria av Schubert på violin. Akten slöt med Pilgrimskören ur Tannhäuser. I den vackra blomstergärden märktes en krans från Gotlands gille och a.-b. Karta & Oaxens kalkbruk. Den avlidnes minne hade även hyllats med gåvor till Blomsterfonden.

Till den sista vilan fördes i söndags stoftet efter den i så unga år bortgångne Erik Larsson. Sorgehögtiden ägde rum i Vänge kl. 3 på: söndagseftermiddagen, och inleddes med en andaktsstund vid. Bringes under pastor E. Ceders ledning, och färden ställdes därpå till Vänge kyrka. Sedan kistan inburits i templet under tonerna av Beethovens sorgmarsch, som spelades på orgeln av folkskollärare Sven Lundström, stämde de församlade upp ps. 557: 1-2. Pastor Ceder trädde så fram till båren och höll en varmhjärtad och gripande dödsbetraktelse, i vilken han bl. a. erinrade om hur Erik Larsson i många år drogs med ohälsa men att han utan klagan burit sitt lidande. Hårt drabbar sorgen hans anhöriga; men en god tröst är den, att han nu ej lider mer.
Jordfästningen följde därpå, och akten avslöts med psalmen 577: 1-2. Medan från orgeln Chopins sorgmarsch brusade bars kistan ut och sänktes i griften.
Här blev den hänsovnes minne föremål för många vackra hyllningar. Folkskollärare Lundström nedlade sålunda kransar från Gotlands schackförbund (”Hälsning och hyllning, gode Kamrat”), från Roma schackklubb (”En sista hälsning till Erik med tack för gott kamratskap. Ditt minne lever’) samt från Vänge Idrottsklubb (”Tack för gott kamratskap”). Hr Lundström erinrade därvid bl. a. om Erik Larssons sympatiska och försynta väsen och om hans stora schackintresse. I d,et ädla spelet fann han många ginger tröst under ohälsans dagar. I kamratkretsarna är saknaden också stor, ty Erik Larsson vargen vänsäll, redbar och god kamrat. Frid över hans minne.
Från släktingar och övriga vänner till den avlidne nedlades även en rik skörd av kransar och blommor.
Efter den gripande avskedsstunden lyste officianten frid över Erik Larssons sista vilorum.

Till den sista vilan vigdes i söndags stoftet efter den vid så unga år avlidna fröken Greta Haglund, Mickels i När. Jordfästningen förrättades av pastor Nils Bergström och inleddes med ps. 119: 1-2. Därefter framträdde officianten till båren och höll ett anslående griftetal med ledning av orden ”Mina tankar äro icke edra tankar etc”. Så följde den ritualenliga delen av akten. Kyrkans sångkör sjöng därpå ”Mitt låv är en våg” samt ”Stilla skuggor” varefter unisont sjöngs ps. 55: 3-4. Under sorgemusik och medan kamrater till den avlidna bildade häck utbars kistan ur kyrkan och sänktes i graven, där även kransnedläggning förekom.
Vid denna begravning företogs en insamling, som inbringade 82 kr., vilket belopp skall gå till hjälpen för Finlands barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *