Jordfästningar.

Stoftet efter lantbr. Karl Nyberg, Hakuse i Sanda, vigdes på fredagen till den sista vilan. Kistan bars in i Sanda kyrka, där jordfästningen förrättades av kyrkoherde Åke Hultmark, som vid båren höll en god betraktelse. Akten föregicks och följdes av psalmsång. Sedan kistan sänkts i graven ägnades den avlidne en rik blomsterskörd av kransar och buketter. Så hade bl. a. Salida missionsförening och söndagsskola sånt vackra kransar med band och textad inskrift. Såväl vid griften som vid minnesgudstjänsten i missionshuset höllos flera tal av bl. a. predikant Karl Johansson, lantbr. Gust. Österlund, Karl Kolmodin, trädgårdsmäst. E. Jakobson, Sanda, samt, kyrkoherde Åke Hultmark och reseomb. Er. Lundblad.

Frikyrklig begravning förekom i fredags i Hejde kyrka, då heminansäg. Oscar Hansson från Skogs fördes till griftero.
Begravningsgästerna samlades vid 1-tiden i hemmet, där det bjöds på förfriskningar, varefter man till fots företog färden till kyrkan, som välvilligt ställts till förfogande, och dit den avlidne förts direkt från Visby lasarett.
Efter psalmsång och bön sjöng den avlidnes brorson, folkskoll. Ivar Hansson, ”Den store, hvide flok …”, varpå past. J. Gustafsson efter ett kort minnestal förrättade begravningsakten på frikyrkligt sätt. Tvenne psalmer inramade ett tal av s. skolmiss. Alfr. Olsson, varefter den döde bars ut till graven. Där talade medäldsten, Th. Thomasson å Klintehamns bapt.-församlings vägnar och där överlämnades en rik blomstergärd från anhöriga, församling och övrida vänner. ”Här vi skiljas från varandra…” avslöt akten vid graven och frid lystes över griften. Femtiotalet gäster samlades sedan åter i hemmet vid Skogs, där den avlidnes söner bjödo till rikt dukade bord. Där förekom även unison sång och duettsång samt skriftläsning och tal och vid 10-tiden på kvällen skedde uppbrottet.
Med Oscar Hansson bortgick en, fridsam människa med gladlynt sinne. Hela sitt liv älskade han att i sång och musik giva uttryck för hjärtats känslor. I omkring 38 år hade han verksamt deltagit i det arbete Klintehamns baptistförsamling utför. Vile han i frid!

En högtidlig jordfästning ägde rum i torsdags, då stoftet efter lägenhetsägaren Olof Pettersson, Lundbjers i Lummelunda, vigdes till gravens ro. Akten förrättades i Lummelunda kyrka med kyrkoherde G. Olofsson som .officiant. Efter den högtidliga ceremonin fördes kistan ut till kyrkogården; där gravsättningen ägde rum och kramar nedlades. Sist lyste officianten frid över griften.

Stoftet efter änkefru Lovipa Matalda Olofsson, Odvalls i Fide, vigdes i fredags till den sista vilan. Jordfästningsakten förrättades i Fide kyrka av pastor Erik Karlsson, som riven höll en betraktelse utgående från orden i Apg. 4: 12. Den högtidliga ceremonin omslöts av verserna 1-2 och 3-4 av ps. 66.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *