Från våra Gotländska bygder. Vallstena.

VALLSTENA.
Syföreningsaktion hölls av S. L. U.-föreningen i dess bygdegård härstädes under lördagskvällen, till vilken försäljning hade infunnit sig åtskilliga ungdomar och även äldre från trakten omkring.
Förutom försäljningen, som sköttes av en föreningsmedlem, bjödo de närvarande på ett trevligt underhållningsprogram i form av sång, musik, deklamation m. m., varefter det hela avslöts med en halvtimmes ringlekar.

Vinterväghållningen
som strax efter julhelgen hotade med att utveckla sig till något i stil med, vad som förekommit under de två sistförflutna vintersäsongerna, har tack vare den vindstilla som rått hittills krävt blott obetydligt ingripande av kastmanskap i varje fall å de vägsträckor, där bilplogar kommit till användning. På vägarna är nu ett utmärkt slädföre.

En ganska livlig skogsavverkning
har nu också kommit i gång ute i skogsmarkerna, som sträcka sig västerut mot Bogegränsen.
Visserligen äro arbetsförhållandena i viss mån försvårade genom skarsnön, som ligger på ofrusen mark i skogarna, men som snötäcket denna vinter likväl ännu inte ligger så djupt, bli dock ar-bet sresulta ten vid ackordsarbetena fullt tillfredsställande.
Vid försågningen av det fällda timret användes nu som under förra vintern ångkraf ten från lokomobil. En billig driftkälla, som dessutom fungerar oklanderligt.

Vad beträffar snön på sädesbroddarna
har detta varit något, som vid tövädret för ett par veckor sedan vållade jordbrukarna en del bekymmer. Tjälskorpa fanns då ännu kvar i ytan, och smältvattnet stod då vanligen över brodden i svackor ute på åkrarna.
Vid undersökningar, som på senaste tiden gjorts ute på fälten, har det emellertid visat sig att tjälskorpan genom upplösning underifrån försvunnit, och att det samlade vattnet trängt ned i jorden och försvunnit.
Att detta kan ha sina återverkningar, genom att risk för snömögelangrepp kan komma att uppstå, torde man väl inte få bortse ifrån, men likväl synes i varje fall vetebrodden ha större utsikter att klara sina rotbestånd nu, sedan det samlade smältvattnet kommit undan.

En glad överraskning,
bereddes förövrigt herrar höstsädesodlare förra veckan, då från Statens livsmedelskommission utbetalda arealpremien kommo dessa tillhanda.

Upptagning av is
har på sista tiden försigått där sådan funnits tillgänglig. Arbetet har tack vare det goda arbetsvädret gått ypperligt, och mången har därför redan hunnit fylla sitt isförråd, som med åren kommit att bli en nödvändig faktor vid tillvaratagandet av jordbrukets animalieprodukter under den varma årstiden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *