Från våra Gotländska bygder. Stånga.

STÅNGA.
Stånga och Lye missionsförsamling höll på fredagen årsmöte vid Stenstuge i Stånga, under god tillslutning av medlemmar. Efter kort inledning av förs:s predikant, past. S. Andersson, vidtogo förhandlingarna under ordförandeskap av br Josef Jakobson, Bosarve. 1Mn välskriven årsberättelse föredrogs, vilken visade att ett troget och målmedvetet arbete utförts under det gångna året. Medlemsantalet är f. n. 41. Revisionsberättelsen utvisade ett gott kassaår med ett ganska gott överskott. Styrelsen beviljades tacksam ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret.
Vid tillsättande av såväl styrelse som söndagsskollärarkår skedde omval. Till biträdande predikanter utsågos Efr. Jacobsson och Oscar Pettersson. Beslöts vidare att församlingen, när laglighet ges, skall återupptaga det för tillfället vilande juniorarbetet. Till juniorledare valdes hr Gösta Stenberg, Gumbalde, och fru Hildur Pettersson, Bogs. Till GMF. skulle lämnes ett anslag av 75 kr. och till finlandsbarnen anslogos 50 kr. Vidare beslöts att låta indraga elektriskt ljus i församlingens missionshus. Sedan en del mindre frågor avgjorts, skedde avslutning med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *