Från våra Gotländska bygder. När.

NÄR.
Närs östra fiskareförening har hållit sitt årsmöte. Mötet öppnades av ordf. Karl Karlsson, Bommunds, som även utsågs att leda dagens förhandlingar. Arsberättelsen godkändes och ansvarsfrihet beviljades på revisorernas förslag.
Till styrelseledamöter omvaldes Karl Karlsson, ordf., Gunnar Jakobsson, Kauparve, sekr., Erik Pettersson, Maldes, kassör, med Karl Lindberg, Folka, och Karl Karlsson, Smiss, som suppl. Revisorer blev Anton Johansson, Hallbjenne, och Evert Olsson, Gangvide, vilka även utsågos till föreningens ombud vid fiskareförbundets möten. Till studie- och bokledare utsågs Karl Lindberg. Tre nya medlemmar beviljades inträde i föreningen, vars medlemsantal uppgår till 19 st. Vid sammanträdet diskuterades frågan om anskaffande av telefon till Djupby fiskeläge.
Sedan en del inre föreningsangelägenheter behandlats avslöts mötet, och efter ytterligare en stunds fiskeprat gick var och en till sitt.
Kapellets fiskareför ening höll för någon dag sedan sitt årsmöte hos ordf. Hj. Thomsson, Ondarve. Av årsberättelsen framgick att föreningen hade 13 medlemmar och att kassan balanserat på kr. 791: 61. Föreningens tillgångar uppgingo till kronor. 864: 10.
Till styrelse omvaldes Hj. Thomsson, ordf., Karl Hallander, sekr., Henrik Pet- tersson, kassör, samt Gustav Jakobsson och Enar Hansson. Som revisorer utsågos Arvid Nilsson och Oskar Kullberg. Ombud vid fiskareförbundets möten blev Karl Hallander med A. Nilsson som suppl. Att omhänderha studieverksamheten utsågs Hj. Thomsson. Arsav giften bestämdes till 5 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *