Från våra Gotländska bygder. Dalhem.

DALHEM.
Friförsamlingens juniorförening höll i måndags eftermiddags sitt årsmöte i missionshuset. En av ledarna, Ines Vengberg, inledde med bibelläsning och bön. Sedan sången ”Kämpar vi äro” sjungits hade föreningen sina årsförhandlingar med Berthil Söderström som ordförande. Årsberättelsen upplästes och av den framgick att föreningen varit i livlig verksamhet under året samt hållit ett flertal möten och fester. Kassan har omslutit kr. 443: 79 med en kassabehållning av 250 kr. Av denna behållning skall 75 kr. ges som anslag till friförsamlingens orgel, 50 kr. till en Kongo-gosse. Dessutom får församligen 50 kr. till sin verksamhet samt 25 kr. till byggnadsfonden. Juniorerna skall även i år få tidningen Friska Vindar från S. M. F:s expedition.
Till månadskassör valdes Gertrud Johansson. Sekreterare blev Birgit Larsson och v. sekr. Elsa Pettersson. Till revisorer valdes ur ungdomsföreningen Hilding Söderström och Elsa Jakobsson. En programkommitté för första kvartalet valdes. Två nya medlemmar välkomnades i föreningen som har tio medlemmar. Sist kan nämnas att det i år är 20 år sedan föreningen bildats och att den hela tiden bedrivit god verksamhet. Det goda årsmötet avslöts av pastor S. Andersson med ett kort tal och sist bön.
Ungdomsföreningen höll i måndags kväll en trevlig avskedsfest för de civilvärnpliktiga bröderna från Ganthem och Barlingbo som nu under några månader ganska stor utsträckning hjälpt till inom församlingens och ungdomsföreningens verksamhet. Festens program sköttes av föreningens systrar på ett utmärkt sätt. Mycken sång utfördes och många goda vittnesbörd framburos. En intressant och humoristisk dialog föredrogs av fem systrar. Ett gott dukat kaffebord stod dukat i missionshuset, och där fingo bröderna taga för sig av gåvorna.
Efter kaffet framfördes ett tack från flera av ungdomsföreningens manliga medlemmar till bröderna för deras nitiska medverkan i verksamheten. En civilvärripliktig från varje förläggning tackade till sist både systrar och ungdomsföreningen för övrigt för den glädje som de beretts under sin inkallelsetid.
Dalhems församlings kyrkliga ungdomskrets samlades på söndagen till sin första sammankomst under 1942. Efter högmässogudstjänst i Dalhems kyrka samlades man i prostgården, där prosten Reuser hälsade välkommen. I ord, präglade av brinnande nitälskan och kärlek för vår kyrka, pekade han på den kyrkliga värnplikt, som är kyrklig ungdoms självklara program och stora förmån.
Teol. kand. Roland Zetterberg talade därefter om Den heliga Birgitta. Hon var den enda svensk som före Gustaf II Adolf hade ett internationellt inflytande. När Gud befallde henne att våga stora ting, vågade hon lyda Honom. Hennes fromhet var bunden till de vanliga fromhetsövningarna i den medeltida kyrkan, men den har en starkt personlig prägel och den är både till väsen och uttryck sund. I de böner av Birgitta, som vi ha i våra bönböcker, lever hon ännu och är oss till hjälp.
Sedan prosten Reuser tillagt några ord om medeltidens fromhetsliv dracks kaffe, som ett par av medlemmarna bjödo på och därefter avslutades sammankomsten med en rad julpsalmer, i duett och unisont sjungna. Till sist nedkallade prosten Reuser Herrens välsignerse över de församlade.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *