Visby hemvärn i elden för första gången.

Lyckade övningar i går.
Hemvärnsområdesbefälhavarne på studiekurs.

På Visborgs slätt ha ett 30-tal hemvärnsområdesbefälhavare från olika delar av Gotland varit samlade till en tredagarskurs i teori och praktik, under vilken man sökt ge en så allsidig inblick som möjligt i vad som kan komma att möta en hemvärnsman och särskilt då en befälhavare vid hemvärnets praktiska genomförande. Deltagarna ha varit förlagda på Visborgs slätt och kursen avslutades igår med en del praktiska övningar, varvid Visby hemvärn under sin befälhavare, bilinstruktör. Vilh. Nilsson, samt manskap från I 18 tjänstgjorde som demonstrationstrupp. I övningarna medverkade även det på slätten stationerade civila målflygningsplanet, fört av hr Hansson.
Efter en del övningar på Visborgs slätt, avseende att visa flygspaning, förberedande åtgärder för luftlandsättning, dimbildning etc. drog man sig utåt Nygårdsfälten, där en särdeles illusorisk övning ägde rum. Flyget markerade uthopp av fallskärmshoppare, varvid på fälten gömda mannar kommo fram, samlade sig och gingo till anfall. Från en postering ur Visby hemvärn alarmerades detta — huvuddelen var förlagd vid skyttepaviljongen vid Kungsladugården — och kom med fart och energi till Vible, där hemvärnets uppgift var att uppehålla fienden till dess de reguljära trupperna hunno fram. Efter att först ha varit tvungna att retirera till Viblebäcken, höllo hemvärnsmännen där sin ställning till dess ett framskickat kompani från I 18 genom skogen kom till hemvärnets hjälp och avgjorde striden.
Det var första gången-hemvärnet var i elden i praktisk övning och sakkunskapen gav Visby hemvärnsmän betyget, att ha skött sig utmärkt, både ifråga om utryckning och uppträdande i fält. De avtackades vid Vible av överstelöjtnant Berggren, vilken senare på Visborgs slätt även avtackade hemvärnsområdesbefälhavarnekursen.
I september komma ett par tredagarskurser att anordnas för pluton- och gruppchefer i hemvärnet på Visborgs slätt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *