Visby Cements öde.

Regeringen behandlar saken nästa vecka.
Som bekant har driften vid Visby Cementfabrik varit nedlagd sedan juni månad i år, och styrelsen för Cementkoncernen i Malmö varunder Visbyfabriken sorterar, har beslutat att definitivt nedlägga fabriken.
Då anledningen härtill av Cementkoncernen främst angivits vara den minskade koltilldelningen vädjade Visby stadsfullmäktiga i skrivelse till k. m:t den 13 juni att ”vidtaga sådana ändrade dispositioner ifråga om koltilldelningen, att fabriksdriften vid Visby Cementfabrik kan uppehållas, eller andra skyndsamma åtgärder till undvikande av att den av Cementkoncernen beslutade, för Visby stad ödesdigra fabriksnedläggelsen går i verkställighet”. Denna framställning understöddes på det livligaste av länsstyrelsen i Visby.
Senare ha konferenser hållits dels i Visby och dels i Stockholm, under ledning av landshövding Jeppsson, i vilka deltagit dels ingenjör E. W. Bosaeus såsom representant för socialdepartementetoch dels representanter för staden och för arbetarna vid cementfabriken samt såsom representanter för Cementkoncernen direktörerna Wehtje och Danielsson samt disponenten vid Visby Cementfabrik, major Nyström.
Vid dessa konferenser har framkommit att Cementkoncernen även av andra skäl än den bristande koltilldelningen icke blott beslutat Visbyfabrikens nedläggning utan även fattat beslut att icke försälja eller överlåta fabriken till annan, till förhindrande av vidare cementtillverkning därstädes. Däremot vore Cementkoncernen villig att lämna de avskedade och arbetslösa arbetarna vid fabriken vissa ersättningar i den mån de ickejcunde placeras vid andra koncernens företag. Även skulle Visby stad tillförsäkras något belopp för anordnande av reservarbeten åt arbetslösa f. d. arbetare vid Visby cementfabrik. Stadsfullmäktiges beredningsutskott och drätselkammaren i Visby, som i onsdags behandlade bolagets förslag ha emellertid utalat sin djupa besvikelse över att bolaget inte ansett sig kunna ta hänsyn till de ekonomiska vådor som nedläggningen kommer att medföra för Visby stad.
I avvaktan på statsmakternas beslut i anledning av stadsfullmäktiges ovannämnda skrivelse till k. m anser sig staden f. n. förhindrad taga ställning till bolagets förslag till hjälpåtgärder för de arbetare vid Visby cementfabrik, som genom fabrikens nedläggning bli arbetslösa.
I avvaktan på statsmakternas beslut i anledning av stadsfullmäktiges ovannämnda skrivelse till k. m anser sig staden f. n. förhindrad taga ställning till bolagets förslag till hjälpåtgärder för de arbetare vid Visby cementfabrik, som genom fabrikens nedläggning bli arbetslösa.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Oktober 1940
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *