Välbesökt sommarfest i Källunge.

Strax intill sin trevligt nyinredda bygdegård höll i går Källunge J. U. F. sin årliga sommarfest, kanske ej under ett så särdeles strålande festväder med sol och milda vindar, men likväl med mycket god tillslutning festdeltagare och under värdiga och hävdvunna former.
Nu var det visserligen så att denna årliga sommarfest redan under lördagskvällen hade haft sin första upptakt under ett alldeles strålande augustimånsken. På söndagsmorgonen var emellertid himmelen åter mulen. Under förmiddagens lopp föll till och med några droppar regn på själva festplatsen. Vid halv 3-tiden rådde dock alltjämt s. k. ”uppehållsväder”, — Högtalareanläggningen trädde i funktion. Folk strömmade till, och när slutligen hedersordf., agronom Waldemar Ericsson, besteg talarstolen och höll sitt hälsningsanförande hade säkert bortåt 500 personer infunnit sig på festplatsen.
”Det är i dag den sextonde gången Källunge J. U. F. kallar bygdens folk till hembygdsfest”, sade tal. ”Vår första festlighet hölls nämligen här vid starten 1925 och sedan har vi för varje år fullföljt denna vår tradition. Alla känna väl också programmet för denna vår rörelse, som i första hand är ungdomens. Vad vi arbeta för är medlemmarnas, hemmets, bygdens och landets fromma. Det är mycket, som sliter i ungdomen i denna rolösa tid. Vi behöva en plats och en stund där vi kan samla ungdomen till nytta och nöje.
Vi leva i orosfyllda tider. Det frågas också ofta efter orsak, när man ser verkningarna. Det är svårt att ge ett bestämt svar, varför det absolut skall vara stridigheter människor och nationer emellan. Enligt religionens bud är det ondskan, som tar sig uttryck i förtal, hat och avund. Man går inte till underhandlingar och gör upp. Följden blir att man med våld söker slå sig framåt.
Det är ungdomen som skall kämpa striden efter oss. Må vi hoppas att de må utföra samma livsgärning, lika tappert som våra idoga förfäder.
Tal, bad att å föreningens vägnar få hälsa alla välkomna, samtidigt som han uttryckte en förhoppning, om att tiderna åter måtte ljusna. Tiden är kanske just nu sådan att den inte lämpar sig för fester. Men vi behöver likväl nu som förr träffa samman, språkas vid och vila ut efter dagar av arbete och möda.
Sedan tal. livligt applåderats följde så ett tjugo minuters långt föredrag av d:r S. O. Wiklund, som på grund av den pågående sjukkasseledarkursen för närvarande gästade bygdegården och som-nu tog tillfället i akt, att för de församlade klargöra något om sjukkasserörelsens stora uppgift och betydelse.
Programmet fortsattes härefter med gymnastikuppvisning av J. U. F.-avd:s kvinnliga gymnastiktrupp, varvid 16 spänstiga gymnaster under fröken Ruth Thomssons ledning höll en flott uppvisning. Sex av flickorna erhöll för övrigt efter uppvisningen Svenska Gymnastikförbundets diplom. Och när de slutligen med sin J. U. F-fana i spetsen avtågat, blev det friluftsteater, då Lärbro I. O. G. T. amatörer medelst ett folklustspel kallat ”Fjällbruden på Krokås” fogade ett livligt uppskattat inslag till dagsprogrammet.
Applåderna uteblevo inte heller här och när det hela omsider rett upp sig och man en stund rört sig mera fritt omkring på festplatsen, där förfriskningar av olika slag stod besökaren till buds, avslöts så det egentliga dagsprogrammet med korum vilket hölls. av kandidat Gunnar Dürén.
På den rymliga dansbanan tråddes nu emellertid dansen till tonerna av en sjumannaorkester fram mot midnatt. Festplatsen var vackert illuminerad. Och inne i bygdegårdens sal gav Göta lejon under kvällens lopp tvenne biografföreställningar inför fullpackade bänkrader. Drygt 1,000 personer torde under söndagen ha besökt festplatsen och den cykelpark, som där kunde observeras på söndagskvällen, måste helt enkelt betraktas som rekordartad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *