Tyskarna i Rumänien.

England påstår sig veta att inryckningen började redan i september.
London, 12 okt. (TT fr. Reuter.) Från auktoritativ brittisk källa meddelas nu att ett betydande antal tyska SA-män anlände till Rumänien redan i början av september. Att döma av utrustningen och de orter, till vilka de begåvo sig var syftet att sätta tyskarna i stånd att ockupera vissa strategiska punkter. Det finnes anledning tro att en överenskommelse ingåtts med tyska regeringen redan innan Antonescu tillträtt makten om att tyska pansardivisioner skulle sändas till Rumänien. Den 8 oktober kom nya tyska trupper och efter ihärdiga försök lyckades brittiske mi träffa rumänske utrikesministern, vilken upplyste att ett stort antal tyska instruktörer väntades. Rumänske konseljpresidenten förklarade kategoriskt att inga tyska trupper funnos i landet men att 3,000 tyskar väntades, vilka han kallade för specialister, instruktörer och tekniker. Det finnes anledning tro att männen äro soldater som skola anlända i betydande antal och det förefaller som om materiel för två motoriserade divisioner och en pansardivision inom kort komma att införas till Rumänien.

Engelska kolonien reser hem — legationen minskas.
Bukarest, 12 okt. (TT.) Brittiska legationen här har fått instruktioner att råda alla engelska medborgare att omedelbart lämna Rumänien. Större delen äv engelska kolonien torde resa måndag kväll, då ett fartyg avgår till Istanbul. Personalen vid brittiska legationen kommer att minskas men det är för närvarande icke fråga om att draga in representationen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 oktober 1940
N:r 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *