Sysselsättningsindex

pr 1 aug. har nu beräknats av arbetsmarknadskommissionen. Med hänsyn till den befarade arbetslösheten följas förändringarna i index nu med spänd uppmärksamhet. Denna gång utvisar index ingen nedgång, snarare en viss förbättring av läget förra månaden, men utvecklingen är ej lika överallt. I vissa län har läget klart försämrats.
Ifråga om Gotlands län ha indextalen över antalet inom de olika näringsgrenarna sysselsatta uträknats sålunda (därvid indextalet för månadsskiftet juni—juli betecknats med talet 100) : malmbrytning och metallindustri 89,2, jord- och stenindustri 114,2, livsmedelsindustri 117,5 samt för samtliga industrigrupper 112,1, ävensom för statliga och kommunala verk 84,7, handel och varulager 107,4 eller i genomsnitt för samtliga näringsgrenar 108,2. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *