Svårigheter med personal på B.B.-avdelningen.

Barnmorskebrist hotar förlossningsvården.
Lasarettsdirektionen i Visby har begärt medicinalstyrelsens ingripande för att kvalificerade barnmorskekrafter skola ställas till lasarettets förfogande i sådan utsträckning och under sådan form, att driften vid förlossningsavdelningen kan uppehållas.
För att i någon mån tillgodose kravet på sluten B. B.-vård även för normala förlossningsfall, har som bekant, en provisorisk barn-bördsavdelning drivits vid Visby lasarett. Landstinget har anslagit medel till avlönande av två barnmorskor, men på grund av barnmorskebrist har dock endast den ena tjänsten tidvis kunnat besättas med ordinarie innehavare. Den andra tjänsten har upprätthållits på förordnande av en överårig barnmorska.
Tidigare har personalsvårigheterna övervunnits därigenom att barnmorskestyrelsen tillåtit att en distriktsbarnmorska tidvis tjänstgjort på avdelningen. Då detta under föregående år syntes möta svårigheter nödgades lasarettsdirektionen för att om möjligt minska antalet vårdsökande barnaföderskor bestämma att endast sådana normala förlossningsfall skulle mottagas, där trängande sociala indikationer förelågo för sluten B. B.-vård. Denna åtgärd har emellertid inte varit tillfyllest, utan förhållandena ha utvecklats dithän, att B. B.-avdelningen kanske inte längre skall kunna hållas öppen.
Lasarettsläkaren har nu meddelat direktionen ,dels att den överåriga barnmorskan slutat sin anställning och dels att försök att anskaffa kompetenta ordinarie barnmorskor till lasarettet misslyckats och att driften vid B. B.-avdelningen inte lämpligen kan uppehållas genom inkallandet av en distriktsbarnmorska från fall till fall, då man ävki måste ta hänsyn till efterbehandlingen av de förlösta, vilken inte kan medhinnas av distriktsbarnmorskan.
Lasarettsdirektionen anser det överflödigt att inför medicinalsyrelsen närmare motivera behovet av en avdelning för sluten B. B.-vård vid länets enda lasarett eller dt närmare utveckla den allvarliga situation, som skulle uppstå för Gotlands befolkning, om den provisoriska förlossningsavdelning, som finnes, skulle behöva stängas.
Om vi inte missminna oss, var det befolkningskommissionen, som för ett par år sedan konstaterade, att det förelåg överproduktion av barnmorskor? Resultatet blev som bekant att utbildningen av dylika av staten väsentligen inskränktes och antalet har också snabbt minskats. Nu blir det tydligen för det allmänna att företaga en utredning, som utmynnar i ett fullständigt motsatt förslag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juli 1940
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *