Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset tisdagen den 8 oktober 1940 kl. 6,15 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
2) Magistratens remiss av ansökan av Margit Johansson om tillstånd att hålla kiosken i fastigheten Hästgatan 9 öppen dagligen mellan kl. 9 och 22.
3) Gotlands läns landstings förvaltningsutskott med förslag till plan för folktandvårdens ordnande inom Gotlands läns landstingsområde.
4) Slöjdlärarinnorna Ulberstads och Hejdenbergs besvär över fullmäktiges beslut att icke bifalla folkskolestyrelsens förslag om utbetalande till dem av övergångslön (trycket nr 11).
5) Förslag av drätselkammaren om efterskänkande av kommunalutskylder.
6) Förslag av
om ersättning till ledamot av stadsrevisionen för fullgörande av den fortlöpande granskningen av familjebidragsnämndens räkenskaper.
7) Yttrande av drätselkammaren över Visby Kommunaltjänstemannaförenings framställning om rörligt tillägg åt vissa stadens befattningshavare.
8) Förslag av drätselkammaren om fortsatt anlitande av sakkunnigt biträde åt de valda revisorerna.
9) Drätselkammaren med yttrande över framställning av fattigvårdsstyrelsen rörande vaktmästarens vid ålderdomshemmet Fristad avlöningsförmåner under inkallelse till militärtjänst.
10) Framställning från inkasserarna och avläsarna vid elverket om erhållande av regnkragar på stadens bekostnad, avstyrkt av drätselkammaren.
11) Förslag av drätselkammaren om administrationsbidrag till Sjukkassan Framtidsförbundet.
12) Yttrande av drätselkammaren över herr Söderdahls motion om anslag till vissa arbeten å Gutavallen.
13) Förslag av drätselkammaren om påbörjande av ordnandet av Tallunden.
14) Förslag av drätselkammaren om förnyad ansökan om lånetillstånd för i innevarande års stat upptagna arbeten å Gute-vägen samt å Endre- och Hejdebyvägarna.
15) Drätselkammaren med framställning från granskningsnämnden för folkräkning om förslagsanslag till anordnande av skrivhjälpsbyrå, tillstyrkt av kammaren.
16) Anhållan av hamndirektionen om anslag till inköp av en lastbil med kolgasgenerator, tillstyrkt av drätselkammaren.
17) Anhållan av hamndirektionen om anslag till uppförande av fiskebodar vid fiskehamnen, tillstyrkt av drätselkammaren.
18) Infästeansökningar, tillstyrkta av drätselkammaren:
a) av Herman Seigerlund å tomten nr 3 i kv. Östermur;
b) av Valfrid Ottosson å tomten nr 14 i kv. Muren.
19) A/B Visby högre flickskola med revisionsberättelse för räkenskapsåret 1/7 1939-30/6 1940.
20) Visby stads anstalter för yrkesundervisning med redogörelse för arbetsåret 19391940.
Till förestående ärenden hörande handlingar äro för ledamöter av stadsfullmäktige tillgängliga å fullmäktiges kansli under sekreterarens vanliga mottagningstid (kl. 10-11) samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 3 oktober 1940.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Oktober 1940
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *