Söndagsskolläraremötet i Metodistkyrkan.

Söndagsskollärarna från Domkyrkan, Helgeandskyrkan, Immanuelskyrkan, Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Frälsningsarmen voro i går kväll samlade i Metodistkyrkan till ett trevligt samkväm. Söndagsskolföreståndaren M. A. Olofsson, hälsade å församlingens vägnar lärarna välkomna och ledde i bön. Ett kort förhandlingsmöte vidtog under pastor Björkstigs ledning. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Till ordf. valdes past, Björkstig, v. ordf. past. Hallberg, sekr. hr Björstam och kassör past. Lindh. Revisorer blevo fru östlund och fr. Magnusson.
Efter kafferasten höll pastor Lindh ett intressant föredrag över ämnet ”Några svårighetsproblem i vårt söndagsarbete”.
Tal. erinrade först om det organiserade motståndet, gudlöshetspropagandan, där man gör allt för att hindra barnen att komma under kristligt inflytande. Denna makt är stark och kanske kommer den att bliva starkare. Vi har såsom söndagsskolor att räkna med detta motstånd. Vi ha också det ideella motståndet. Bl. a. nämnde talaren sporten. Icke den sport som bedrives på vardagarna. Den är både nyttig och god men söndagssporten. Det visar sig att när tävlingar äro anordnade är barnantalet mindre, särskilt pojkarna saknas. Vi har fått den ”borttappade söndagen”. Många hem kunna vålla söndagsskolan stora svårigheter. Dessa hem som göra allt för att giva barnen en god social uppfostran men icke gör något för barnens kristliga fostran. Så ock de hem som äro likgiltiga för barnen. Om de går i söndagsskolan eller icke tycks icke intressera dessa föräldrar. Och de likgiltiga kristna hemmen. Dessa föräldrar som ej äro vakna över betydelsen att barnen verkligen får en god hjälp i söndagsskolan. Svårigheter kunna också möta från församlingen när man ej förstår detta viktiga arbete. Talaren kom därefter in på det brännande spörsmålet om konkurrensen om barnen. Vi äro icke alltid så ekumeniska. Vi äro icke alltid så angelägna att samla till Kristus, utan till kyrkan och församlingen. Det har blivit ett köp« slående om barnen, som ej alltid är så lyckligt. Vad vi böra lära barnen tidigt är trohet. Svårigheter möta också i det egna hjärtat. När läraren känner sin bristande förmåga, när han har svårt att stiga ned på barnets nivå. Och sist att läraren får se så litet resultat av sitt arbete. Det kan i längden bliva påfrestande.
Efter föredraget utspann sig ett intressant samtal, vilket resulterade i att man uttalade sig för att i kärlek till barnen ännu mer enas. Det goda mötet avslutades av pastor Björkstig som framförde lärarnas tack till metodistförsamlingen, dess pastor, söndagsskolföreståndare och lärare.
På onsdag kväll hålles det offentliga mötet i Missionskyrkan kl. 8 e. m. Där medverkar major Gelotte, distriktssekr. R. Thomsson, pastor Björkstig och allianskören. Allmänheten hälsas välkommen till detta möte. Söndagsskollärarna i Visby vädjar till allmänheten att stödja dem i deras viktiga arbete. Detta sker genom möte som på onsdagskväll är anordnat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *