Somaliland framgångsrikt evakuerat.

Engelsmännen ha utrymt etter Dunkerques exempel.

Brittisk luftvärnskulspruta i aktion i Ostafrika.

London, 19 aug. (TT fr. Reuter.) Officiellt meddelas att Somaliland framgångsrikt evakuerats. Alla kanoner ha förts ombord på fartygen utom två, som tidigare gått förlorade. En stor del av den övriga krigsmaterielen och provianten har även tagits ombord. Återstoden har förstörts. De sårade ha borttransporterats.

Arriärgardet vid Berbera har haft svåra strider att utstå.
Rom, 19 aug. (TT. fr. DNB.) Ut över dagens italienska krigsrapport meddelas från auktoritativt håll att de engelska trupperna i Brittiska Somaliland enligt de senaste meddelandena redan börja inskeppa sig i Berberas hamn. Den andra engelska försvarslinjen varom talas i rapporten går halveirkelformigt omkring 20 á 25 kilometer från staden Berbera så att man kan likna den engelska ställningen vid ett Dunkerque i miniatyr. Striderna om denna försvarslinje ha varit utomordentligt hårda. På engelsk sida har man framför allt satt in trupper från Rhodesia och Indien medan italienarna främst använt sig av trupper från moderlandet, givetvis förstärkta med infödda förband.

Alla transporter måste gå över Berbera.
Man framhåller även att Brittiska Somaliland förutom Berbera och Zeila icke förfogar över några brukbara hamnar och att framför allt kusten från Berbera österut endast består av sanddyner. Om engelsmännen icke lyckas inskeppa sig kommer deras återtåg att avskäras.

Fransmännens uppgivelse gjorde ställningen ohållbar.
London, 19 aug. (TT. fr. Reuter.) Engelska krigsministeriet meddelar i en kommuniké på måndagskvällen: De : ursprungliga allierade dispositionerna i-Somaliland voro grundade på en plan om intimt fransk-brittiskt samarbete. Enligt denna plan skulle de franska styrkorna i Djibouti hålla den högra flanken som utgjorde nyckelställningen. I och med att franska regeringen plötsligt avstod från att delta i de fortsatta fientligheterna uppstod en ny och allvarlig situation. Över hälften av den styrka som de allierade hade till sitt förfogande neutraliserades och det blev omedelbart nödvändigt att besluta om åtgärder av effektivaste slag för att möta det exceptionella läget.
Olika lösningar funnos för oss. Vi kunde sända. förstärkningar till Somaliland i tillräckligt antal för att trygga dess säkerhet, men genom ett sådant tillvägagångssätt skulle vi utnyttjat viktiga reserver och på så sätt försvagat reservstyrkorna på andra krigsskådeplatser, som voro viktigare för våra omedelbara insatser i kriget än Somaliland. Denna plan övergavs därför motvilligt. En annan lösning. var en omedelbar och motståndslös evakuering. Den innebar, att man skulle överge ett brittiskt territorium utan strid och därigenom förlora ett tillfälle att tillfoga fienden förluster i manskap och materiel, vilka skulle blivit svåra för honom att fylla.

Engelsmännen ville först tillskynda fienden så stora förluster som möjligt.
En tredje utväg var att hålla stånd med våra små styrkor och med dessa tillfoga fienden största möjliga förluster till dess en reträtt blev oundviklig. Denna tredje lösning valdes och evakueringen av Somaliland har nu framgångsrikt slutförts. Vår armé har dragits tillbaka. Alla kanoner ha inlastats utom två, som förlorats tidigare under operationerna. En stor del av materielen, provianten och utrustningen har likaledes förts undan och resten har förstörts. Våra sårade ha utan missöden borttransporterats. De engelska, rhodesiska, indiska, sydafrikanska och somaliska trupperna, som på intimaste sätt samarbetat med det brittiska flyget och den brittiska flottan, ha fullgjort den uppgift som ålagts dem med anmärkningsvärd skicklighet och tapperhet, då de hade att kämpa mot avsevärt överlägsna styrkor.
Fiendens förluster, särskilt bland svartskjortorna, voro stora och stodo icke i proportion till våra egna förluster.

Addis Abeba bombarderat.
Kairo, 18 aug. (TT. fr. Reuter.) Brittiska flygvapnets kommuniké lyder: ”Brittiska bombplan ha anfallit Addis Abebas militärflygplats.
Fullträffar noterades på fyra hangarer. Under bombardemanget skötos bensindepåer i brand. Alla våra plan återvände oskadda. Ett stort antal bombanfall och spaningsflygningar ha företagits mot och över Brittiska Somaliland för att spränga bilkolonner och störa de fientliga trupper som framrycka mot Berbera. De fientliga förbanden tillfogades mycket stora skador. Ett av våra plan nedsköts av fiendens jaktmaskiner. En man av planets besättning hoppade ut i fallskärm ”.
Det är första gången som militärflygplatsen i Addis Abeba utsatts för flyganfall. Det faktum att kommunikén icke nämner något om fiendens motvärn torde tyda på att italienarna togos med fullständig överraskning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Augusti 1940
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *