Sjukkassekonferens i Källunge.

10,000 nu sjukförsäkrade på Gotland.
Den 18 augusti kommer Östra Sveriges erkända Centralsjukkassa att anordna en instruktionskurs för styrelserna i de erkända sjukkassorna på Gotland. Vid kursen komma föreläsningar att hållas av dels styrelsens ordförande, ombudsman E. O. Wiklund, vilken kommer att tala om aktuella synpunkter på agitationsarbetet, dels av centralstyrelsens läkarledamot, förste provinsialläkaren i Stockholms län, doktor Ch. Lundberg, vilken kommer att framhålla några medicinska synpunkter på sjukkassearbetet, dels slutligen av Centralsjukkassans verkställande tjänsteman E. Lindh. Den sista föreläsningen kommer att beröra det praktiska arbetet i lokalsjukkassorna.
Som framgår av programmet är det för sjukkasserörelsen viktiga problem, som komma att behandlas. Kurser av liknande slag har Centralsjukkassan tidigare anordnat inom övriga till området hörande län, varvid emellertid representanter från Gotland på grund av tidsförhållandena icke kunnat närvara. Av denna anledning har nu styrelsen beslutat att gotlänningarna skall få sin egen kurs.
Den fråga, som för närvarande framförallt står i förgrunden är agitationen. Allt för många ha ansett det osäkra tidsläget vara en anledning att ställa sig avvaktande, när det gällt att tänka på en sjukförsökring. Man har varit sysselsatt med många olika slags beredskapsåtgärder, och det har gjort att man glömt att förvärvandet av medlemskap i en erkänd sjukkassa även är en beredskapsåtgärd och en utomordentligt viktig sådan, som man nu mindre än någonsin har råd att undvara.
Sjukkasseverksamheten på Gotland har under åren sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft nått en glädjande utveckling, i det medlemsantalet vid föregående års slut översteg 10,000, vilket innebär en ökning av inte mindre än närmare 7,000 medlemmar. Ännu finnes emellertid mycket att göra innan man har nått målet — en sjukförsäkring som omfattar alla därtill berättigade. Resultatet av anskaffningen under första halvåret i år visar tyvärr en siffra, som allenast utgör cirka hälften av anskaffningen under samma tid föregående år. Det har därför visat sig nödvändigt att vidtaga särskilda åtgärder.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *