Sjömanshusets anslag.

Till följd av att en stor del, omkring hälften, av svenska handelsflottan av kända skäl utestängts från att anlöpa svenska hamnar ha sjömanshusens inkomster av tonavgifter avsevärt nedgått. Å andra sidan ha sjömanshusens omkostnader stigit väsentligt genom att rörliga tillägget i år gått upp från 6 till 15 proc. Behov av ökat statsbidrag föreligger därför, framhåller kommerskollegiet hos regeringen. Nuv. anslag är beräknat på grundval av att staten skall bidraga med 75 proc. av sjömanshusens förvaltningskostnader. Vid sjömanshusens omorganisation utgick man emellertid från att för framtiden förnyad omprövning av anslagsbeloppet ej skulle ifrågakomma varje år utan endast då. särskilda omständigheter därtill föranledde. Då vidare stegringen av omkostnaderna och inkomstminskningen åtminstone f. n. får anses som en tillfällig företeelse samt hänsyn även måste tagas till statsfinansiella läget, finner sig kollegiet för nästa budgetår böra äska ofändrat anslag, 356,000 kr.
Såvida ej något eller några sjömanshus komma att uppvisa särskilt stor inkomstminskning, torde anslagsfördelningen för nästa budgetår bli ungefär oförändrad. Genom nyligen meddelat beslut av kommerskollegiet har sjömanshuset i Visby för innevarande budgetår tillerkänts 18,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *