Portsmouth var målet för gårdagens flyganfall.

Den engelska marinbasen fick stora skador, — 71 brittiska plan nedskjutna.

Karta över söndagen stridsområde, med den bombade städerna
Portland och Weymouth, samt Margate, där konvojen angreps.

Berlin, 12 aug. (TT fr DNB.) Ett tyskt bombplansförband anföll på måndagsmiddagen Portsmouths hamn, som är en av den engelska örlogsflottans viktigaste stödjepunkter. Portsmouth är huvudbas för Home Fleet vid sydkusten och hyser bland annat flera marinskolor, såsom ubåtsskolan. Amiralitetets försöksanstalt befinner sig också där. Portsmouth är särskilt starkt försvarat genom fasta kust- och luftvärnsbatterier.
Utom örlogshamnen var det statliga varvet huvudmålet för de tyska flygarna. Detta, som upptar ett område av 120 hektar, är försett med moderna anläggningar för slagfartyg och flygplanskryssare.
Enligt hittills ingångna rapporter ha de tyska flygplanen 1 måndagens luftstrider över Portsmouth och vid andra platser längs Kanalen nedskjutit 71 brittiska flygplan. 17 egna flygplan saknas.
Berlin. (DNB.) Måndagens tyska flyganfall mot Portsmouth företogs vid middagstiden med ungefär 40 bombplan. I säkert skydd av de eskorterande jaktplanen kunde bombplanen utan att hindras av de engelska jaktplanen eller av luftvärnet, som visade sig mycket ineffektivt, i lugn och ro fälla sina bomber.

Tre grupper flygplan opererade mot olika delar av staden.
Berlin. (TT.) Om det tyska bombanfallet mot Portsmouth erfar DNB: De tyska planen flögo söderifrån in över Spithead och delade kort före ankomsten över Portsmouth upp sig i tre grupper. En av dessa grupper bombarderade ammunitions- och minupplaget Prisdys-Hard, den andra anföll det statliga varvets dockor och den tredje gick till anfall mot en stor oljetankanläggning. På olika ställen jakttogos explosioner med stark rökutveckling och eldsvådorna tilltogo i omfattning, så att de till slut voro större än vad som tidigare någonsin iakttagits av tyska flygplan på engelskt område. De engelska jaktplanen höllo sig på avstånd och försökte på långt håll öppna eld mot de tyska planen. När de tyska jaktplanen skyndade till undsättning undveko de engelska maskinerna strid genom att dra sig tillbaka.

Engelska jaktplanen undvika strid?
Tendens till tysk överlägsenhet i luften.

Berlin, 12 aug. (TT fr. DNB.) I motsats till vad fallet var igår, ha de tyska flygarna idag kunnat konstatera, att de engelska jaktplanen söka undvika strid med de anfallande tyska planen. Därmed synes, enligt vad DNB erfar från sakkunnigt militärt håll, redan det första steget till en tysk överlägsenhet i luften ha tagits. Det visar sig nämligen idag, att engelsmännen icke längre äro i stånd att upprätta en obruten jaktplansspärr vid sin södra kust. Engelsmännen visa därmed ett första tecken på att deras motstånd brutits.

Angriparna döko ned ur solen.
En engelsk åskådares skildring.

London. (TT fr. Reuter.) Brittiska jaktplan kommo på måndagsmorgonen i kontakt med ett hundratal tyska flygplan över Englands sydöstra kust. En av Press Associations korrespondenter meddelade på middagen pr telefon, att striderna utkämpades över ett stort område. Vid ett tillfälle voro brittiska och tyska jaktplan inbegripna i luftstrid över en stad på ända upp till 5,000 meters höjd. Några av de anfallande planen sökte försstöra spärrballonger vid sydöstkusten. Två anfall företogos mot spärrballongerna, av vilka emellertid blott en blev nedskjuten. Det första anfallet hejdades snart av brittiska jaktplan. När angriparna, som flögo på stor höjd, döko ned ”ur solen”, störtade sig en grupp brittiska jaktplan över dem. Under nära en halv timme voro planen invecklade i en förbittrad strid, medan luften genljöd av kulsprutesmatter. Under tvära vändningar sökte de tyska planen undkomma fienden, men engelsmännen gåvo dem intet andrum. En av de häftigaste striderna utspelades på 4,000 meters höjd över en stad vid kusten. Mitt under drabbningen lösgjorde sig två plan ur tumultet och man såg hur ett Spitfirejaktplan gjorde en störtdykning efter ett fientligt plan, vilket snart redlöst störtade. De övriga flygplanen inställde striden och återvände mot sina baser.
Kort efteråt följde det andra anfallet, vilket föregicks av dånet av tre häftiga explosioner, kommande i riktning från en annan stad på kusten. Snart döko fyra tyska plan fram ur molnen, flygande tätt intill varandra. Ett av dem företog en störtdykning och besköt med sina kulsprutor en spärrballong, vilken brinnande föll till marken. Planet steg därpå upp till sina kamrater och maskinerna drogo sig åter ut till havs. Luftvärnet trädde i häftig aktion, och samtidigt gingo en mängd brittiska plan upp för att förfölja fienden. En stund senare hördes häftig kulspruteeld utifrån havet, varefter de brittiska planen återkommo och fortsatte sin patrullflygning över Kanalen.
Under det första anfallet störtade ett av de tre fientliga planen i havet, varvid det exploderade och fattade eld vid nedslaget. Luftvärnet trädde vid detta tillfälle i verksamhet blott två gånger och överlät åt de brittiska jaktplanen att ta upp striden mot Messerschmittplanen. Vid ett tillfälle, då luftstriden försiggick över marken störtade ett plan ned som en sten från minst 3,000 meters höjd, efterlämnande en rökstrimma som undan för undan övergick i lågor.

Tysk resamé över söndagen.
90 engelska flygplan och 8 spärrballonger fälldes under söndagen.
— 21 tyska plan saknas.

Berlin. (TT.) Försvarsmaktens överkommando meddelar:
Såsom redan meddelats i en specialrapport ha tyska bombplansförband den 11 augusti angripit örlogshamnen Portland. Viktiga hamnanläggningar, piren, flytdockan och en lastkaj förintades, oljelager sattes i brand, två handelsfartyg och en jagare fingo svåra träffar. I den närliggande hamnen Weymouth sänktes ett handelsfartyg på 3,000 bruttoregisterton. Utanför Thamesmynningen utsattes en brittisk konvoj för tyska flygangrepp. Därvid sänktes tre handelsfartyg om tillsammans c:a 17,000 bruttoregisterton, medan två jagare och fyra andra handelsfartyg blevo svårt skadade genom fullträffar.
Natten till 12 augusti angrep flygvapnet flygindustrifabriker i Filton och Crewe, hamnanläggningarna i Cardiff och Bristol samt det stora oljelagret i Avonmouth. På olika ställen bombarderades luftvärnsställningar. Utläggande av minor från luften utanför brittiska hamnar fortsattes planmässigt.
Fiendens totala förluster under söndagen uppgingo vid luftstrider till 90 flygplan och 8 spärrballonger samt därjämte genom luftvärnseld 3 flygplan. 21 tyska plan saknas.
En ubåt har sänkt ett armerat fientligt handelsfartyg av medelstorlek efter att ha tvingat det ut ur en starkt eskorterad konvoj.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Augusti 1940
N:r 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *