Myrutdikningarna och nederbörden.

En undersökning. — Material till frågans bedömande efterlyses.
Under en följd av år har ju sommartorkan framkallat delvis mycket svårartad missväxt här på Gotland. Orsakerna till denna torka äro tyvärr delvis okända; en ganska hetsig diskussion har förekommit i en del gotlandstidningar mellan jordbrukare ur skilda läger och även andra intresserade personer ha publicerat sina åsikter. Härvid har även den tanken uppdykt, att de omfattande myrdikningarna skulle framkallat denna för åkerbruket så ödesdigra torka.
Sedan en tid tillbaka har underecknad varit sysselsatt med detta problem. Härvid har konstaterats, att nederbörden sedan år 1860 i medeltal pr år t. o. m. ökat intill våra dagar, ehuru siffrorna naturligtvis icke äro särdeles stora. En tanke, som framkommit i tryck, är den, att en ökad temperatur skulle öka vattenavdunstningen ur marken, men icke heller detta förhållande tycks kunna förklara hela problemet.
Som en tredje förklaring står så grundvattnet, vars nivå på ön sänkts genom de synnerligen omfattande myrdikningarna. Det är för att få en klarare bild av, huru dikningarna verkat på omgivande fastmark, som jag utskickat några frågor till ett antal jordbrukare. Tyvärr har det icke varit mig möjligt att tillfråga så många yrkesmän som önskvärt vore, varför deras svar i stället äro desto begärligare. Det skulle också vara mycket önskvärt, att även andra personer än dem, som blivit tillskrivna, ville meddela sina rön och erfarenheter i hithörande frågor. Ju fler sakupplysningar, som kunna erhållas, desto säkrare bli ju undersökningsresultaten. Jag emottager tacksamt alla upplysningar under adress: Kand. B. Wahlin, Botaniska Institutet, Stockholms Högskola, Stockholm.
Bertil Wahlin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1940
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *