Metodistkyrkans fastighetsköp.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos k. m:t rätt för Stiftelsen Metodistkyrkans i Sverige årskonferens att förvärva fastigheterna Angelbos 112 och 120 i Lärbro socken, för vilka fastigheter stiftelsen erlagt en köpeskilling av 700 kr.
Å fastigheten Angelbos 112 finnas uppförda dels ett kapell, i vilket metodistförsamlingen å platsen haft sina andaktsövningar och övriga sammankomster och dels ett bostadshus, som nu disponeras av församlingen. Fastigheten omfattar en areal av 1,0969 har och utgöres till större delen av trädgård, äng eller tomtmark. Den andra fastigheten, Angelbos 120, är belägen å helt annan plats och utgöres av en myrlott om 0,6870 har, som ej är bebyggd. Landsfiskalen i Slite, som anmodats yttra sig i saken, anser den förstnämnda fastigheten vara behövlig för den verksamhet församlingen utövar. Däremot anser han fastigheten Angelbos 120 icke behövlig. Den bör i stället enligt landsfiskalens mening sammanläggas med annan fastighet för jordbruksdrift, varför han ifrågasätter, om förvärvet av sistnämnda fastighet kan anses lämpligt. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *