Medborgarfesten i Slite.

Stämningsfull fosterländsk fest på söndagskvällen.
Söndagens medborgarfest i Folkets park fick en efter sliteförhållanden ovanlig tillslutning av folk ur skilda kategorier, och när festen efter den sedvanliga akademiska kvarten öppnades av I 18:s musikkår voro alla sittplatser för länge sedan upptagna. Anslutningen torde få anses rekordmässig, men så gällde det också ett samhällsintresse av stora mått. Hade vädret tidigare på dagen varit ruggigt och kallt med tunga, hotfulla ovädersmoln färdiga att tömma sitt innehåll vilket ögonblick som helst, så blev kvällen så mycket vackrare. Inte ett vinddrag spårades, och i de höga barrträdens gröna toppar lekte kvällssolens sista strålar och gav på sitt sätt åt festen en gyllena inramning.
Sedan musikkåren låtit marschen efterföljas av ”Hör oss, Svea”, besteg landstingsman Herman Engström podiet och höll ett kort inledningsanförande, vari han framhöll förmånen för oss svenskar att ännu kunna samlas som fria medborgare i ett fritt land. Om framtiden veta vi ingenting, men så mycket veta vi, sade tal, att denna förmån skall till det yttersta försvaras. Därför stå vi också beredda till det yttersta. Bördan av denna beredskap är redan kännbar, men vi ha ännu tyngre bördor att vänta, bördor som dock ej ens tillnärmelsevis kunna jämföras med många andra länders, som redan genomlidit eller ännu genomlida krigets elände. De till beredskapstjänst inkallade få lämna en mycket kännbar tribut på fosterlandets altare, för vilket de äro förtjänta av ett offentligt tack. Men även vi andra måste vara beredda på motsvarande uppoffringar I vintras skänktes stora belopp till nationalinsamlingen för Finland, i dag gäller det blott att låna ut pengar och detta till vårt eget land för att stärka dess försvar och bevara vår egen frihet. Talaren ville hoppas, att dagens möte skulle lämna ett klart och otvetydigt bevis även på slitebornas försvarsvilja.
Därefter sjöng Björlingkvartetten ”Vårt land”, ”I furuskogen” av Peterson-Berger, ”Det skymmer” av Felix Körling och slutligen Vilh. Stenhammars ”Min stamfar hade en stor pokal”. Samtliga sånger applåderades friskt av publiken, som tydligen via radion lärt sätta värde på den populära sångarkvartetten.
Efter kvällen huvudtalare, redaktör Herman Stolpe, vars föredrag återfinnes på annan plats i dagens tidning, framträdde skådespelare Gunnar Sjöberg och föredrog Anders Österlings ”Där ligger Sverige”, ”Det eviga” av Esaias Tegner och slutligen ”Svenska soldater”, en dikt av Gunnar MascollSilverstolpe tillägnad de nu inkallade, och för vars föredragning skådespelaren erhållit författarens särskilda tillstånd.
Till sist frambar folkskollärare K. Krantz ett tack till samtliga medverkande och uppmanade de närvarande att flitigt teckna sina större eller mindre bidrag på försvarslånet. Visserligen kunna svenskarna känna sig stolta över vad som redan åstadkommits, och rent siffermässigt sett har aldrig tidigare så mycket pengar som nu gått till försvaret. Men större offer ha i verkligheten avkräfts svenska folket, sade tal, och nämnde bl. a. Älvsborgs lösen och krigskostnaderna under Karl XII:s tid. Ett starkt försvar är emellertid den bästa garantien för fred, och även sliteborna måste därför vara med och genom sina bidrag visa prov på solidaritet och försvarsvilja.
Efter anförandet sjöngs unisont ”Du gamla, du fria”, och ett leve utbragtes för Sverige och dess frihet, omedelbart följt av fanfarer, varpå musikkåren avslutade festen med Eklövs ”Morgon” och Stenhammars ”Sverige”.
Innan mötet därefter upplöstes, frambar till sist major Äkerhielm ett tack för de erkännsamma ord, som riktats till de militära myndigheterna och för den omtanke om de inkallade, som framskymtat i olika anföranden.
Under kvällens lopp tecknades på försvarslånet 7,200 kr. av 26 personer, varvid största posten upptog 1,000 kr. Siffran är ju inte överväldigande, men mörkret föll på, och kvällen blev kall, varför många, som säkerligen tänkt teckna, lät anstå till ett annat tillfälle.

Kyrkofullmäktigeval den 15 sept.
Vid extra kyrkostämma på söndagen i kyrkskolan fastställdes dagen för val av ledamöter i kyrkofullmäktige till söndagen den 15 september, varför detsamma kommer att äga rum samtidigt med riksdagsmannavalet. Kyrkofullmäktigeinstitutionen skall som bekant införas från början av nästa år.
Samtidigt beslöt stämman uppdraga åt kyrkorådet att med Gotlands Kraftverk teckna kontrakt om elektrifiering av kontorsbostaden.

Pastoratsstämman
beslöt att lämna liknande uppdrag åt pastoratskyrkorådet beträffande prästgården och arrendatorsbostaden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *