Låt den stora yxan gå…

145,000 kbm. behöva avverkas på Gotland under den kommande vintern.
Bränslekontoret kommer under de närmaste dagarna att utsända avverkningsbesked till Gotlands skogsägare. Däri bestämmes att till nyår skall avverkas sammanlagt 50,000 Im3 ved, samtidigt som ett förhandsmeddelande lämnas om ytterligare avverkning efter nyår på upp till 95,000 Im3. Närmare besked om sistnämnda avverkning kommer att lämnas under december med hänsyn till då rådande förhållanden på bränslemarknaden.
Det är således stora vedkvantiteter, som skola uttagas ur gotlandsskogarna. Under nuvarande osäkra tider är det dock ett oeftergivligt krav att vi, så långt möjligt är, säkerställa vår bränsleförsörjning genom egen produktion. Den ved, som avverkas i vinter, är ju huvudsakligen avsedd att användas först vintern 1941—42 och då kunna våra importmöjligheter av kol och koks vara alldeles stängda.

Då tillräcklig kvantitet ved ej kunde upphuggas under föregående vinter på grund av militärinkallelserna och de svåra väderleksförhållandena, har kristidsstyrelsen som bekant ansett sig böra begära högre kokstilldelning för att säkra bränslebehovet för Visby stad, vilket nu även beviljats av bränslekommissionen.
Bränslekontoret riktar nu en allvarlig maning till Gotlands skogsägare att sätta igång vedhuggningarna snarast möjligt och att fullfölja arbetet med all kraft, så att vi under kommande tider ej skola behöva uppleva föregående vinters bränslebrist eller tillgripa en liknande åtgärd som i år, om en sådan överhuvud taget då är möjlig. Både privatekonomiska och samhällssolidariska skäl tala för denna ökade vedproduktion.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 oktober 1940
N:r 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *