Landsbygden. Tofta.

TOFTA.
Gotlands baptisters juniorläger hölls i Gnisvärd den 16 —21 juli. Lägret var denna gång större än någonsin, ända upp till 160 juniorer deltogo. Lägerchef var distriktssekreteraren pastor Magnus Helin, pastor Hallberg, Visby, var lägerpräst. Medhjälpare voro pastor J. Wiklander och sångareevangelisten H. Westerlund, som särskilt ledde sången. Även en del andra predikanter och pastorer besökte lägret och deltogo på olika sätt. Dessa voro David Karlsson, Högberg, Alfr. , Olsson, Gustaf Fransson, Komstadius, G. Sollerman ni. fl. Fröken Ester Sol- lerman hade hand om sjukvården i lägret. Intendentskapet sköttes på ett utmärkt sätt av Karl Karlsson från Eskelhem, och i teten för matlagningen m. m. stod den från föregående läger tränade fru Lydia Nilsson, med en hel stab tjänsteandar. Detta behövdes även ty utom de 160 juniorerna kommo även andra och deltogo i måltiderna. För juniorerna var priset så lågt satt som till 75 öre pr dag. Allt för billigt; men detta fick hjälpas upp av gåvor och kollekter. Dessa senare stego till 286: 10 kr. Pastor Hallberg höll bibelstudium över ämnet: Tron, belyst från olika sidor, intressant och givande. Pastor Wik-lander hade valt som ämne: Skaldinnan Lina Sandens sångargärning m. m. under det Westergren ledde och anförde sången och musiken. Så höllos offentliga möten varje kväll. På grund av blåsvädret fingo dessa hållas i det stora tältet som blott kunde rymma en del av deltagarna. Juniorerna själva togo livligt del både i vittnesbörd och sång. Dessa möten voro ofta riktiga väckelsemöten. Ett 50-tal juniorer avgjorde sig för ett liv med Kristus. Alltså ett gott, synligt resultat!
På söndagen höllos avslutningsmöten, väl besökta och rikt givande. På grund av det vackra vädret höllos mötena i lunden utanför det stora tältet. Huvudpredikan hölls av pastor Hallberg över 1 Tim. 6: 11 En Guds människa. En djup predikan, passande just för ett sådant möte. På eftermiddagens möte höll sångarevangelisten Westerlund en predikan om kamp och seger, sedan vittnesbörd och mycken sång förutom av Westergren o. juniorerna även av distr.kören under Johannes Gardells och Erik Gomess ledning. Även en manskvartett deltog med ett par nummer som särskilt uppmärksammades.
Ledaren pastor Helin avslutade det hela med ett varmt tack till sina medhjälpare, kökspersonalen och herrskapet Vestbergs, som även denna gång upplåtit plats för lägret. Dessa alla blevo dekorerade med var sin ros, ävenså skollärare Enekvist från Visby, som lett gymnastiken varje morgon. Så följde bön och gemensam sång, varefter samling skedde omkring flaggan, som halades ned under avsjungandet av ”Du gamla, du fria”. Denna flagga var ny för i år.
Så var detta lägret ett minne blott, men ett härligt minne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *