Landsbygden. Rute.

RUTE.
Skatteunderlaget ökar — men skatten stiger. 5367 bevillningskronor12:50 pr skattekrona.
Trots att antalet skattekronor ökat med något över 800 måste skattehöjning ske från 11 kr, för i år till 12:50 för nästa år. Orsaken till höjningen får tillskrivas krisföreteelserna familjebidragsnämnden och kristidsnämnden, vilka tillsammans draga en beräknad utgift av 12,000 kr.
eller 2,25 pr skattekrona (häri inräknade årets utgifter).
Fullmäktige sammanträdde på måndagen för att bl. a. fastställa 1941 års inkomst- och utgiftsstat för den borgerliga kommunen. Den slutade på 61,297 kr., varav skulle uttaxeras 57,477 kr. eller 10:76 pr bevillningskrona. Härav kom på Kommunal- och hälsovårdsnämnden 14,550 kr. (2:72 pr skattekrona), Fattigvården 8,000 kr. (1:50), Nykterhetsnämnden 40 kr. (0:01), Arbetslöshetskommittén 5,000 kr. (0:94), Barnavårdsnämnden 1,387 kr. (0:26), Familjebidragsnämnden 9,400 kr. (1:76), Kristidsnämnden 2,600 kr. (0:49) och Skolstyrelsen 16,500 kr. (3:08).
Skogsaccisen bestämdes till 2:25 kr. pr 100 kr. rotvärde, gemensamt för den borgerliga och kyrkliga kommunen.
Det av landstingets förvaltningsutskott framlagda förslaget till ordnande av folktandvård, vilket innebär, att Rute skulle hänföras till Fårösunds distrikt, godkändes för kommunens vidkommande av fullmäktige.
Till mantalsskrivningsombud valdes hrr Hilmer Jönsson, Ivan Nilsson och Gustaf Johansson, o. tillika bestämdes, att kommunen skulle indelas i 4 folkräkningsdistrikt för årets mantalsförrättning.
Överförmyndaren, hr Tycho Lindgren, och ersättaren, hr Hugo Brege, omvaldes för nästa 4-årsperiod.
Hr Ludvig Siltberg hade anhållit om befrielse från uppdraget att vara skogsbrandfogde; Fullmäktige entledigade honom, och i hans ställe valdes hr Oskar Ahlqvist med hr Oskar Walgren som ersättare.
På förslag av kommunalnämnden beslöt fullmäktige inköpa diverse brandattiralj för c:a 2,500 kr. och uppdrog åt en kommitté bestående av hrr Oskar Ahlqvist, Gustaf Johansson och Oskar Walgren att ordna denna fråga.
Från Rute erkända lokalsjukkassa förelåg en anhållan om bidrag med 1:— kr.
för varje inom kommunen. bosatt och skriven medlem till upplysningspropaganda m. m. Kommunalnämnden hade föreslagit 0:50 kr. pr medlem, vilket också blev fullmäktiges beslut.
Arvode åt kristidsnämndens ordförande beviljades för 1940 med 50 kr. pr månad, och ledamöterna i nämnden fick i dagtraktamente 3 kr. för varje sammanträde. Detta fick även ledamöterna i familjebidragsnämnden.
Kyrkostämman, som hölls på söndagen, uttaxerade till Kyrkokassan 4,260 kr. (0:80 pr skattekrona).
Till Prästlönekassan har uttaxeringen varit 0:34 pr bev.-kr. eller c:a 1,825 kr.
och till Prästgårdsbyggnadskassan 3,220 kr. (0:60).
Kommunens hela uttaxerade belopp blir alltså omkring 67,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Oktober 1940
N:r 252

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *