Landsbygden. Lau.

LAU.
Östradistriktet av Gotl Missionsförbundet höll på söndagen sitt kvartalsmöte i härvarande missionshus under ganska god tillslutning av medlemmarna. Mötet inleddes av evangelist Inga Olofsson, som läste Apg. 10: 33 samt ledde i bön. Distriktets ordf. R.
Lagergren hälsade därefter deltagarna välkomna samt valdes att leda dagens förhandlingar. Till vice ordf. valdes Herm. Larsson, Garda, och sekr. Ivar Pettersson, När. Beträffande predikoverksamheten beslöts angående en förut bordlagd fråga om kallande av evangelist från Svenska Missionsförbundet, att någon sådan icke nu skulle kallas.
Någon yngre evangelist hade icke heller kunnat erhållas till vintern. Däremot hade det ställts i utsikt att under julferien erhålla en elev från missionsskolan på Lidingön, vilken även fr. o. m. nästkommande höst skulle kunna bli ordinarie predikant inom distriktet. En begäran från Hogrän att erhålla distriktets evangelist för seriemöten når gon del av november månad bifölls.
Beträffande verksamheten i Etelhem meddelades, att möjligheter funnos att fortsätta densamma, särskilt i form av alliansmöten tillsammans med metodisterna. Distriktets årsmöte bestämdes att hållas i Garda den 19 jan. Vidare besöts att Ungdomsförbundet Enighets. höstmöte skall hållas i Alskog den 3 nov. Slutligen diskuterades möjligheterna att få större tillslutning av ungdom vid distriktets möten.
Sedan förhandlingarna undanstökats hölls. rast, varunder församlingen på platsen bjöd på kaffe. Vid eftermiddagens uppbyggelsestund erinrade först ordf. om att den gamle missionsvännen byggmästaren Joh. Norbäck i Etelhem fått hembud sedan förra kvartalsmötet hölls, och tal. lyste frid över hans minne. Härefter predikade pastor Er.
Lundblad med ledning av 1 Kor. 10: 16 —17 om nattvardens stora värde för församlingen, varpå följde nattvardsfirande och bönemöte. Evangelist Inga Olofsson sjöng också ett par sånger och avslöt mötet, och vice ordf. tackade församlingen på platsen för visad gästfrihet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *