Landsbygden. Garda.

GARDA.
Offentligt nykterhetsmöte hölls här på söndagseftermiddagen i missionshuset anordnat av Gotlands Blåbandsförbund. Det var egentligen meningen att mötet skulle hållas på Petarvebacke, men på grund av det ostadiga vädret förlades det till missionshuset. Ett par timmar före mötets börja strömmade regnet ner så kraftigt att på knappast mer än fem minuter uppmättes 9 mm. nederbörd.
Mötet inleddes av ordf. i b. b. f. på platsen R. Lagergren, som med ledning av ett bibelord hälsade deltagarna välkomna och nedkallade Guds välsignelse. Härefter talade målarmästaren Joh. Gardelin, Hemse, om ”Det sedliga idealet”. Tal. framhöll att ”ideal” ej är något tomt ord utan en verklighet som förmår bära framåt och uppåt och hur det kristliga idealet är en levande kraft som varat tiderna igenom. Tal. pekade också på huru nöjes- och njutningslivet breder ut sig, hurusom svenskarna dansa fast det brinner runt omkring, samt manade till fortsatt verksamhet för våra ideal, för våra medmänniskors skull skola vi fortsätta i nykterhetsarbetet.
Härefter deklamerade evangelist Inga Olofsson ”I trollens garn”, och så talade kyrkoherde Ragnar Johansson om ”Beredskap”, huru vi vakta våra kuster så att ej det yttre arvet från fäderna skall kunna tagas ifrån oss. Men den inre beredskapen är lika nödvändig. Och det behövs mer än upplysning, det är gudsfruktan som behövs. Tiden kräver att vi bära varandras bördor, själviskheten måste ge vika. Hemmen bör få en ny inställning, dörrarna stängas för dess fiender och öppnas för goda och rena seder. Tal. framhöll hurusom det också behövs skärpt bevakning mot rusdryckerna, vilka han betecknade som den femte kolonnen. Nykterhetsarbetet har fortfarande sitt stora berättigande och nykterhetsfolket får icke svika sin uppgift i beredskapstjänsten, slöt tal. Emellan föredragen förekom sång av fröken Inga Olofsson. Mötet avslöts av Herrn. Larsson.
Mera gengas. Även inom vår socken bygges nu en kolmila. Det är lantbrukare Gunnar Jacobsson, Robbenarve, som på sina ägor uppför en sådan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *