Kyrkofullmäktige

i Visby kallas härmed till ordinarie sammanträde å stadsfullmäktiges lokal å rådhuset i Visby tisdagen den 29 oktober 1940 kl. 6,15 e. m. för behandling av följande ärenden:
1) Val av justeringsmän av protokollet.
2) Förslag av kyrkorådet om höjning av avgifterna för gravskötsel under år 1941.
3) Boställsnämndens i Visby stifts I, boställsdistrikt med protokoll över förrättad ekonomisk besiktning å ecklesiastika bostället Visby komministergård.
4) Kyrkorådets förslag till utgiftsoch inkomststat för Visby församling för år 1941, slutande för prästlönekassan på en summa av 47,211 kronor 55 öre, varav 46,200 kronor föreslås till uttaxering, och för pastoratskassan på kronor 86,654:86 med en uttaxering av 74,900 kronor.
5) Biblioteksstyrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för Visby stadsbibliotek för år 1941, slutande på en summa av 21,833 kronor 65 öre, varav 13,400 kronor föreslås till uttaxering.
6) Kyrkorådet med förslag till skattesats för skogsaccis för innevarande år.
7) Kungl. Maj:ts brev den 4/10 1940 ang. tillstånd för pastoratet att upptaga lån till utgifterna för uppförande av det nya biskopshuset och av kyrkorådet med stöd därav vidtagna åtgärder.
Handlingarna till förestående ärenden finnas tillgängliga hos kyrkofullmäktiges sekreterare å dennes tjänsterum 2 tr. upp i rådhuset å vanlig mottagningstid (kl.
10-11).
Visby den 18 oktober 1940.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 oktober 1940
N:r 244

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *