Korsbetnings fynden i forskningens ljus.

Monografi av Bengt Thordeman nu utkommen.
I serien Arkeologiska monografier har nu dr Bengt Thordeman framlagt tvenne digra volymer, Armour from the battle of Wisby 1361, och har därmed fullföljt sitt omfattande grävnings- och forskningsarbete i, den s. k. Waldemarsgraven i Korsbetningen.
Boken börjar med en översikt av Gotlands utveckling fram till nämnda år i kulturhistoriskt, politiskt och ekonomiskt avseende.
När dr Thordeman år 1924 erhöll riksantikvariens uppdrag att ordna Korsbetningsfynden hade nya tillkommit, denna gång från ett vattenledningsschakt som dragits rakt igenom en av de större gravarna. De insända fynden gåvo emellertid så bestämda förhoppningar om resultat vid en systematisk större utgrävning, att en sådan beslutades. Medel härtill anslogos av riksdagen, Visby stad, Blaire-Bruces fond och den danska Rask-Örstedfonden. Utgrävningarna, som pågingo under åren 1928-30, skedde i samarbete mellan Statens historiska museum och det danska Nationalmuseet.
Tre massgravar ha varit frilagda och existensen av en fjärde är konstaterad. En femte massgrav är sannolikt förstörd under 1800-talets början. De flesta och viktigaste fynden gjordes i den av vattenledningen genomdragna graven, som också var den största. Dessa utgjordes framför allt av skyddsvapen, under det att så gott som allt vad anfallsvapen heter saknades, om man undantar de rikligt förekommande pilspetsarna. Förklaringen härtill är att alla brukbara vapen hopsamlades och tillvaratogs efter slaget. Men varför behöll man då icke de nu funna rustningarna, pansarskjortorna och pansarhuvorna? Förf. antar att den starka hettan i slutet på juli förorsakat en hastig upplösning av liken, och att detta var aniedningen till att man snarast möjligt måste gravlägga dem utan att kunna företa den vanliga avklädningen.
Det tillvaratagna skelettmaterialet har behandlats av dr Bo Ingelmark, som framlagt sina resultat på sextio, i textdelen ingående sidor. Han har kunnat konstatera, att traditionens uppgift om 1,800 fallna snarast är tilltaget i underkant och att förekomsten av skeletten efter mycket unga individer, gamla och krymplingar tyda på att man uttömt den sista möjligheten vid mobiliseringen. Vidare har man fått de bästa tillfällen att lära känna kroppslängden på 1360-talets gotlänningar, och slutligen lämnar detta makabra material goda upplysningar om de medeltida vapnens verkan, i viss mån även om stridssättet.
Det viktigaste av fynden är de tjugofem harnesken. Dessutom upptogos åtskilliga pansarskjortor, över tvåhundra pansarhuvor, en eller två pansarhandskar. Den speciella typ av lamellharnesk, som förekommer i korsbetningsfynden, torde ha sina rötter i Iran i århundradena närmare före Kristi födelse, dit konstruktionen sannolikt kommit från Främre Orienten. Tack vare Visbyfynden och de problem dessa medförde kunde förf. analysera en skulptur i dömen i Magdeburg, som föreställer den helige Mauritzius, och konstatera att denna skulptur med all önskvärd detaljrikedom avbildar en rustning av Visbyfyndens typ. Därmed har han funnit nyckeln till lösningen av problemet om sättet för plåtrustningens uppkomst.
Förf. framställer den hypotesen, att överdragsrustningens ursprung kunde vara att söka i Asien men medger också, att det hittills kända materialet är för litet och för svagt för att kunna motivera bestämda slutsatser. Dr Ingelmark konstaterar att de svåra såren uppstått på extremiteterna, särskilt de nedre, under det att bålen varit relativt väl skyddad, och drar därav den slutsatsen, att det varit skölden, som utgjort detta skydd.
Tyngdpunkten i Armour from the battle of Wisby 1361 torde ligga i kapitlen om harnesken. Dessa medföra en väsentligt ökad kunskap om de europeiska rustningarnas äldsta historia fram till tiden omkring 1400.
Den utomordentliga noggrannhet, varmed korsbetningsfynden tillvaratagits, utmärker också den föreliggande publikationen. Den ger klara och fasta uppgifter om fynd och fyndomständigheter, kompletterade med särskilt tryckta detaljerade beskrivningar, exakta litteraturhänvisningar och ett med texten intimt förknippat, rikhaltigt och gott bildmaterial.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juli 1940
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *