Klintehamn

Kommunalfullmäktige
höllo måndag kväll höstens första sammanträde i kyrkskolan under handelsföreståndare Wilh. Anderssons ordförandeskap. Frånvarande med godkänt förfall var hr Ric. Svanborg.

1940 års folkräkning.
Fullmäktige beslöt på förslag av församlingens kyrkoherde, indela socknen i fem folkräkningsdistrikt, varav Klintehamns samhälles planlagda område skulle omfatta tre distrikt.
Till granskningsnämnd och kommunalombud utsågos i I:sta distriktet, omfattande övre socknens norra del t. o. m. Bönders samt Valla och Ronnarve, fru Maja Sahlsten, 2:dra distriktet, socknen i övrigt med undantag för Klintehamn, prosten Gustaf Sjöberg. 3:dje distriktet omfattande Klintehamns östra del från järnvägsområdet, landsfiskal Justus Jakobson.
4:de distriktet omfattande i huvudsak Klintehamns norra del, väster om järnvägsområdet, handelsföreståndare Wilh. Andersson.
5:te distriktet omfattande Klinte-hamns södra del söder om landsvägen Klintehamn—Klinte kyrka och väster om järnvägen Klintehamn—Hablingbo, f. tulluppsyningsman Ernst Sandelin.
Till ordförande i granskningsnämnden utsågs prosten G. Sjöberg. Fullmäktige beslöt anslå högst 50 kr. till täckande av kostnaderna för folkräkningen.
Samtidigt valdes mantalsskrivningsombud, vartill utsågos fru Maja Sahlsten och hrr Wilh. Andersson och Ernst Sandelin.

Till ledamot av markegångsnämaden
i Gotlands södra fögderi valdes hemmansägare Frans Larsson. Till suppleant utsågs handlanden P. S. Lindstedt.

Kommunalkamrer.
Den kommitté, som på sin tid av fullmäktige utsågs att utreda frågan om anställande av kommunalkamrer, hade till dagens sammanträde inkommit med utredning av frågan.
I kommitténs skrivelse framfördes bl. a., att kommunalkamrerarens åliggande skulle omfatta all medelsförvaltning inom kommunen, att föra fullmäktiges och kommunalnämndens protokoll samt utföra samtliga skrivgöromål, att biträda med processföring i fattigvårds-och barnavårdsmål, att sköta indrivningar och rekvisitioner av ersättningar från enskilda, andra samhällen, landsting och staten, att verkställa alla erforderliga utredningar och uppgörelser m. m. samt fullgöra de uppdrag som kan åläggas honom av nämnder och styrelser.
När så gott som allt arbete, som åligger nämnder och styrelser, överföres på kommunalkamreraren, kunna de arvoden och ersättningar, som nu utgå till största delen indragas eller minskas. Men det ligger ju i sakens natur, säger kommitténi sin skrivelse, att ansvaret för kommunens skötsel åligger fortfarande de valda nämnderna och styrelserna och då i första hand dess ordförande, varför skälig ersättning fortfarande bör utgå till dessa.
Under hänvisning till uppställd tablå, utvisande nu utgående arvoden, samt tänkta besparingar därå, framhåller kommittén i sin skrivelse, att för närvarande utgår för skötande av den korri munalg förvaltningen 2,825 kr. Om arvoden efter anställandet av kommunalkamrerare skulle utgå enligt kommitténs förslag med 900 kr. skulle en besparing av 1,925. kr. kunna göras. Därtill kommer enligt kommitténs uppfattning, ersättningar för förvaltning av kommunen på grund av nya förordningar på alla områden, i en snar framtid att avsevärt ökas inte minst på kristidsförvaltningens område.
Enligt kommitténs förslag bör lön till kommunalkamreraren utgå med 3,000 kr. jämte 3 ålderstillägg å 200 kr. efter resp. 3, 6 och 9 års tjänstgöring. Pension utgå med 50 proc. av slutlönen. Pensionsålder 65 år med full pension efter 30 tjänsteår. Kommunen erlägger % av pensionsavgifterna. Semester enligt lag. Det kan synas, säger kommit-tål, som om den föreslagna lönen är beräknad i underkant, men kommittén har utgått från den förutsättningen, att arbetet, som åligger kommunalkamreraren, ej tar hela hans tid i anspråk, utan att han skall kunna åtaga sig, med kommunalnämndens medgivande, en del andra uppdrag.
Beträffande inrättande av kommunalkontor, framhåller kommitt&i, att fullmäktige uttalat sig för hyrande av lokaler åt Klinte Sparbank och även för lokal för kommunens behov i den påtänkta nya Apoteksfastigheten. Därför anser kommittén att kommunalkontoret kan förläggas i bankens styrelserum, varför någon ersättning för hyra, lyse och bränsle ej behöver påräknas.
Då kostnaderna för anställande av kommunalkamrerare ej belöper sig till mer än beräknade 1,225 kr., men som i realiteten nog blir mycket mindre på grund av höjda och nya arvoden, som säkerligen kommer att framläggas för fullmäktige på grund av merarbete, talar det ekonomiska för en omläggning enligt förslaget. Därtill kommer att det råder brist på kvalificerade personer att sköta den kommunala förvaltningen, vilket har till följd att vissa personer bliva så överhopade med kommunala uppdrag att deras sysselsättning eller tjänst lida skada därav. Därtill kommer, anser kommitt&i, att om kommunens förvaltning centraliseras en mera noggrann och ekonomisk behandling av alla ärenden skulle erhållas.
Med anledning av dessa synpunkter utmynnade kommitténs skrivelse till fullmäktige i ett förslag, att kommunalfullmäktige i princip beslutade, att kommunens förvaltning skall under kommunalnämndens inseende handhavas av ett under kommunalnämnden lydande kommunalkontor och att för dess skötsel anställa en kommunalkamrerare, samt att giva en kommitté i uppdrag att utarbeta reglemente för medelsförvaltningen, som skall underställas k. m:t för godkännande, samt även utarbeta instruktion för Klinte kommuns kommunalkamrerare.
Efter fördragandet av kommitténs skrivelse uppstod en stunds diskussion varunder flera talare uttalade sig för förslaget. Dock ansågs det mindre lämpligt att just nu genomföra en dylik omläggning. På yrkande av landsfiskal Justus Jakobson beslöt fullmäktige bordlägga frågan. Förslaget skall, under den tid ärendet är vilande överlämnas för yttrande till nämnder och styrelser som beröras av frågan.

Klinteberget.
Med anledning av Klinte kommuns eventuella köp av vissa tomter av Klinte sockens jordbrukare har uppkommit en liten tvist, som vid dagens sammanträde framfördes till fullmäktige av verkmästare Wilh. Pettersson för yttrande.
I samband med upprättande av ordningsstadga för Klinteberget hade jordbrukarnas ombud beslutat föreslå jordbrukarestämman, att en kommitt av jordbrukare skulle utses för handhavande av Klinteberget. Herr Wilh. Pettersson, som även är ombud i samma kommitt, hade i kommitténs yttrande reserverat sig mot beslutet, och i stället föreslagit, att kommunalnämnden närmast skulle handhava tillsynen av Klinteberget.
Sedan hrr Justus Jakobson och Wilh. Pettersson framhållit såsom önskvärt att kommunalnämnden blir utsedd att öva tillsyn över Klinteberget, och hrr Ivar Hoppe och Frans Larsson framlagt hemmansägarnas syn på frågan, beslöto fullmäktige bordlägga ärendet. Från fullmäktige framfördes önskemålet, att de kommitteer som resp. fullmäktige och jordbrukarna tidigare utsett skulle sammanträffa för att söka lösa frågan på bästa sätt.

Folktandvård.
Från landstingets förvaltningsutskott förelåg förslag om distriktsindelning för folktandvård.
Mot förslaget om inrättande av ett distrikt med stationsort i Klintehamn hade fullmäktige intet att invända.

Extra ärende.
Innan fullmäktiges sammanträde avslutades begärdes ordet av hr Adolf Ekelund, som anhöll att fullmäktige måtte besluta, att avloppsledningen, som slutar vid Vallakvior, måtte dragas tvärs över vägen för att där mottaga det ytvatten, som på vårarna samlas vid Odvalls, vållande olägenhet för nedanför belägna fastigheter.
Fullmäktige beslöt att ge arbetsstyrelsen för avloppsledningarna i uppdrag utföra arbetet.
Härefter avslöts sammanträdet efter att ha pågått i 2 ½ timmar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *