Ingen särskild barnmorska till lasarettet.

Intagningen vid BB-avdelningen bör begränsas.
Som bekant har direktionen för lasarettet i Visby gjort framställning om åtgärder för anskaffande av barnmorska till den provisoriska barnbördsavdelningen vid lasarettet.
För att utröna om erforderligt antal barnmorskor inom den öppna barnbördsvården skulle kunna frigöras och överföras till den provisoriska barnbördsavdelningen har medicinalstyrelsen anmodat förste provinsialläkaren på Gotland Åke Nordlander att vidtaga utredning rörande distriktsbarnmorskornas verksamhet i länet under förra året och lämna förslag till minskning av distriktens antal.
Förste provinsialläkaren har därvid som sin uppfattning uttalat, att det skulle vara till synnerlig stor skada för länet om indragning eller sammanslagning av barnmorskedistrikt företoges just vid den nu rådande bristen på drivmedel till bilar. Han har samtidigt hemställt att medicinalstyrelsen icke under nuvarande förhållanden vidtager åtgärd för ändring av barnmorskedistriktsindelningen i länet eller eljest av dispositionen av de tjänstebarnmorskor, som nu stå till befolkningens förfogande.

Medicinalstyrelsen kan icke skaffa barnmorskor.
Med anledning härav meddelar medicinalstyrelsen till lasarettsdirektionen, att styrelsen trots gjorda ansträngningar icke lyckats anskaffa barnmorskor till den provisoriska barnbördsavdelningen, utan tillråder direktionen att tillsvidare dels fortfarande begränsa driften vid avdelningen genom att endast intaga barnaföderskor, beträffande vilka medicinska eller sociala skäl till intagningen förebragts samt dels i den mån så erfordras begära att till lasarettet inkallas distriktsbarnmorskam (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *