Härmed kungöres,

att Herman Oskar Stenberg i Bockes, Fröjels socken, anhållit om tillstånd att inom länet utöva länstrafik för kombinerad person- och godsbefordran (max. last 2,990 kg.), därvid såsom . stationsort föreslagits Bockes, Fröjels socken.
Därest denna ansökning vinner bifall, kommer Johan Stenberg, vilken äger tillstånd att med station i Bockes, Fröjels socken, för en kombinerad. personoch lastautomobil bedriva länstrafik för kombinerad person- och godsbefordran, icke vidare att utöva denna trafikrättighet.
Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 7 augusti 1940; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 27 juli 1940.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Juli 1940
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *