Gotlands Vapens Luftförsvarsdag.

Med mycket intresse har den gotländska luftförsvars- och flygdagen nu på söndag omfattats från olika delar av Gotland. Det hade naturligtvis varit kommitterades önskan att bereda alla delar av vårt örike tillfälle att få studera flyg- och markluftvärn, men detta är av många skäl nu omöjligt. Dock kommer vid Fårösund, Rute, Slite, Lärbro, Ihre, Tingstäde, Visby, Roma, Ljugarn, Hemse, Klintehamn och Burgsvik på platser, som äro angivna på anslag inom dessa samhällen, markluftvärn att demonstreras och flygförband att göra ett besök i luften. Det är där- för att förvänta att allmänheten kommer att möta upp i stort antal till dessa platser — även från angränsande orter — för att få en inblick i hur luftförsvaret bör i nuvarande orostider vara ordnat, när ytterligare materiel erhållits.
I samband med de lokala uppvisningarna komma landstormslottor m. fl. att sälja de vackra enkronas-korten — ljusblå med brunt tryck efter teckning av gotlandskonstnären kapten Ivar Sellergren. Likaså finnes tillfälle för dem, som ännu ej tecknat sitt namn på någon Gotlands Vapenlista att lämna ett bidrag. Självfallet äro större bidrag mycket välkomna, men av naturliga skäl kunna många ej nu lämna vad de under bättre tider skulle önskat. Alla — även familjemedlemmarna —böra dock vara med på listorna, som representera en opinionsyttring för att flygförband fi5rlägges mer varaktigt till Gotland liksom att markluftförsvaret förstärkes.
De insamlade medlen komma att användas för i första hand det gotländska hemvärnets förstärkande med luftvärnsmateriel.
I Visby kommer området mellan norra delen av stadsmuren och sjukhuset — norra idrottsplatsen m. m. — att avspärras. Det öppnas för allmänheten kl. 12,40 med entreer genom Snäckgärds- och Silverhättans (S :t Görans) portarna samt från S:t Göransgatan och Snäckgärdsvägen. Entreavgiften är satt så låg som 50 öre för manskap i uniform och ungdom under femton år och 75 öre för övriga.
Programmet kommer att omfatta musik från kl. 13,00 (1 e. m.) av Gotlands Infanteriregementes musikkår, kortare anförande av landshövdingen, sång av Hansekören samt demonstration av olika luftvärnspjäser. Omkring kl. 14,00 kommer flyganfall m. m. av jaktförband mot olika mål även av marinflygplan att åskådliggöras, varunder en flygare genom högtalare förklarar det som sker i luften. Festen beräknas vara slut kl. 14,45.
På övriga orter kommer med början i regel senast kl. 13,00 (1 e. m.) demonstrationer m. m. att fortgå 1 å 2 timmar.
Det bör understrykas att flygets medverkan sker i form av samövning med det gotländska markförsvaret, vilket icke tidigare haft så många tillfällen härtill.
Alltså samlas alla gotlänningar, som hava någon möjlighet, på någon av de angivna platserna för att bidraga till ett gott slutresultat för Gotlands Vapen!

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juli 1940
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *