Gotlands turistförening

hade igår eftermiddag årssammankomst å Gamla apoteket. Ordföranden konsul Carl E. Ekman hälsade de fåtaligt närvarande välkomna och utsågs därefter att leda dagens förhandlingar.
Styrelsens berättelse förelåg i tryck och har tidigare refererats i denna tidning. Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet och denna beviljades också med acklamation. Ordföranden meddelade, att det av bokhandlare Ridelius vid förra årsmötet framförda önskemålet om en fortsättning i år av fjolårets språkkurs, på grund av händelsernas utveckling icke kunnat förverkligas.
I tur avgående styrelsemedlemmarna riksdagsman Gust. Svedman och f. bankkamrer Ant. Pettersson omvaldes för åren 1941-1943. Till revisorer omvaldes konsul Nils Friberg och red. Gösta Storm med tullförvaltare Karl Berggren och bankkamrer Valter Alfvegren som suppleanter.
Ordföranden föredrog därefter sin redogörelse för säsongen 1940 — densamma återfinnes på annat ställe i dagens tidning — varpå sedan en del nya medlemmar invalts i föreningen sammanträdet avsktades.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *