Gotlands trupper.

Av de 213 beställningar för regementsfurirer, som av arméförvaltningen föreslagits till nyinrättande under nästa budgetår, avses fyra för I 18 och två för A 7. Beställningarna äro avsedda för fast anställda, som inneha en tjänstetid av minst sex år och ej avlagt underofficersexamen men dock önska kvarstå utöver den tid, som nuv. bestämmelser medge. De nya tjänsterna äro alltså avsedda att möjliggöra bibehållande i tjänst av äldre förtjänt underbefäl.
Arméförvaltningen anmäler till k. m:t, att enligt planen för utökning av arméns aktiva kadrer under tredje övergångsskedet till nya härordningen erfordras bl. a. förändringar av en del fänriksbeställningar till ordinarie, dock inga beställningar vid Gotlands infanteriregemente eller Gotlands artillerikär. (P.)
Yterligare en majorsbeställning erfordras vid Gotlands artillerikår förklarar arméförvaltningen i sina riksdagspetita. Förutom kårchefen finnes blott en beställning som regementsofficer (major). På grund härav har hittills såsom mobiliseringsofficer måst placeras en kapten. Med hänsyn till det stora antal förband, som mobiliseras vid kåren, bör för befattningen disponeras en major. (P.)
Regeringen har medgivit, att vid manskapsrekryteringen av arméns truppförband — utom luftvärnsartilleriet — få under 1940—41 vid varje truppförband över stat anställas volontärer till ett antal av högst 1/4 av det å staten upptagna antalet besällningar i lönegrad Ma 1.
I sina riksdagspeita för nästa budgetår anser sig arméförvaltningen böra räkna med att samma manskapsbehov kommer att fröeligga även då, varför fröeslås uppförande på ord. stat av sammanlagt 866 beställningar, därav 20 vid Gotlands infanteriregemente och 21 vid Gotlands artillerikår. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 oktober 1940
N:r 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *