Genom exekutiv auktion i Vänge,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 17 september 1940 klockan 13, komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de för Gustaf Larsson senast lagfarna fastigheterna Bringes 118, Bringes 127 och Bringes 138 i Vänge socken.
Fastigheterna, som ligga i sambruk, äro belägna inom Bjärges samhälle omkring 400 meter från järnvägsstation, postanstalt och mejeri samt omkring 2 km. från Vänge kyrka och skola.
Fastigheterna omfatta, Bringes 118 21 ar tomt och trädgård, Bringes 127 7 ar tomt samt Bringes 138 omkring 0,5 hektar, varav 34 ängsmark samt resten åkerjord.
A. fastigheten Bringes 118 finnas följande byggnader uppförda:
1) Boningshus av trä i två våningar under plåttak inrymmande å nedre botten tre rum, kök och öppen veranda samt i övre våningen ett rum, hall och vind. Under huset finnes cementerad källare, inredd till brygghus samt mat- och potatiskällare;
2) Två uthusbyggnader av trä under spåntak, inredda den ena till lagerrum samt den andra till svinstia, vedbod och hemlighus.
Å fastigheten Bringes 127 finnas uppförda virkesbod och vedbod av trä under spåntak.
Å fastigheterna Bringes 118 och 127 finnes uppför verkstadsbyggnad av trä under spåntak, inrymmande verkstadsrum och kontor samt vind och lagerrum. Till byggnaden hör vidbyggt maskinhus av trä under spåntak med cementerat golv.
Fastigheten Bringes 138 är obebyggd.
Fastigheterna hava saluvärderats Bringes 118 till 6,000 kronor, Bringes 127 till 3,600 och Bringes 128 till 400 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 8 augusti 1940.
OLA JEPPSSON
Erik Rönquist

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *