Födelsedagar.

Sextio år fyller på måndag lantbrukaren Edvard Nilsson, Roes i Rone. Han är född vid Roes och värvade sig i unga år vid Gotlands artillerikår. Underofficersskolan genomgick han år 1901. Sedan 1918 är Nilsson ägare av en gård vid Roes. I hemsocknen har han fått hand om ett flertal allmänna uppdrag och under ett 20-tal år fram till senaste årsskifte var han kommunalnämndens ordförande. Sedan 1912 har han varit kassör och bokförare för Autsarve handelsförening, vidare är han sekreterare i Gotlands södra härads kreatursförsäkrings-förening samt styrelseledamot i Rone sparbank, vilken han även varit med om att stifta.
Det är således på många skilda områden som Nilsson gjort och alltjämt gör sina insatser och uppskattningen härför kommer säkerligen att ta sig uttryck i lyckönskningarna på årsdagen.

Lantbrukaren Hjalmar Björkegren, Busarve i Barlingbo, fyller om tisdag femtio år. Han är en av de ledande kommunalmännen i socknen och har blivit anförtrodd många viktiga poster, vilket vittnar om att han åtnjuter sockenbornas stora förtroende samt att han är kunnig och erfaren på olika områden. Sedan år 1928 är han ordförande i både kommunalnämnd och kommunalstämma, vidare är han ordförande i valnämnden och skogsvårdskommitten samt ledamot i såväl inkomst- som fastighetstaxeringsnämnderna. Även inom jordbrukets organisationer är han en mycket verksam kraft och i föreningen Barlingbo lantmän sitter han som både ordförande och kassör. Personligen är han en präktig och rättrådig karl, som sköter sina många uppdrag på bästa sätt.

Sextio år fyller på tisdag fabrikören Frithiof Bergman, Ljugarn.
Sextioåringen är visbybo och var tidigare verksam i staden, där han hade anställning som verkmästare vid Träindustri A.-B. S. Larsson. Vid sidan av denna sin anställning togs hans krafter även i anspråk för allmänna värv. I unga år invaldes han i stadsfullmäktige och han tillhörde även en tid byggnadsnämnden. Sedermera flyttade han till Ljugarn, där han startade snickerifabrik och där har han nu verkat under snart ett par decennier, varunder hans rörelse blivit ett av länets mest anlitade affärsföretag i sin bransch med stora leveranser av byggnadssnickerier m. till kunder i stad och på land. Personligen har han också på Ljugarn deltagit i det kommunala livet och för övrigt blivit en av stöttepinnarna i det trevna samhället därute på ostkusten, värderad och uppskattad från alla håll.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *