Fartygstrafiken å hamnarna.

Kommerskollegiet har nu framlagt en del preliminära uppgifter rörande fartygstrafiken i svenska hamnar 1939. För 45 av redovisade 73 hamnar och lastageplatser har, trafikminskning ägt rum. Vad den totala trafiken beträffar har en upp- i gång gjort sig gällande ifråga om utrikestrafiken. Man äger fullständiga uppgifter om trafiken med utlandet, och dessa visa, att en tonnageökning om 7,3 proc. inträtt trots minskningen mot årets slut i samband med kriget. För inrikestrafiken finnas inga motsvarande uppgifter, men det vill synas som om densamma ökats mindre än utrikesfarten eller med c:a 5 proc.
Ifråga om Visby hamn konstateras fortsatt ökning av fartygstrafiken. År 1937 utgjorde summan av in- och utgående tonnage 799,000 nettoton, år 1938 blev det ökning till 817,000 och för fjolåret är nu att inregistrera ytterligare ökning till 843,000 ton. Samma har utvecklingen blivit i Slite hamn, vilket markeras av följande tonnagesiffror: 250,000 ton 1937, 303,000 år 1938, och 335,000 ton i fjol. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *