Familjebidragsnämnderna överlägga.

Sammanträden i dag i Visby och Hemse.
Representanter för familjebidrags-nämnder och värnpliktslånenämnder på Gotland ha i dag varit samlade för överläggningar och för att inhämta instruktioner i med deras verksamhet sammanhängande frågor. Statens arbetsmarknadskommission representeras därvid av sekr. C. W. Curtman, som vid föredrag kl. 11 i Visby och kl. 3 i Hemse gav en del goda råd åt nämnderna.
I Visby hölls sammanträdet på stadsfullmäktiges lokal under ordförandeskap av landshövding Jeppsson, och här hade representanter för nämnderna i Visby samt norra fögderiet infunnit sig, varjämte även ett par nämnder på söder voro representerade.
I sitt föredrag redogjorde hr Curtman ingående för författningarna beträffande familjebidrag och värnpliktslån och genom att exemplifiera tvistiga frågor samt gränsfall i fråga om rätten till bidrag instruerade han även sina åhörare. Han framhöll sålunda bl. a., att familjebidragen givetvis icke skola utdelas, där uppenbarligen behov icke föreligger, utan att de skola förbehållas sådana värnpliktiga, vilkas familjer se sin existens hotad genom försörjarens inkallelse. Någon sänkning av levnadsstandarden måste man också beräkna att bidragen komma att medföra. Vidare påpekas, att det faktum, att hustrun är arbetsför, icke får medföra, att bidraget sänkes med det belopp hon kan antas förtjäna, ty då skulle hon ju inte alls få någon vinst av sitt arbete.
Efter att ha berört familjepenningens belopp i olika fall, kom tal. in på bostadsbidraget, vilket skall utgå endast i mån av behov och högst med hela hyresbeloppet plus skälig ersättning för bostadens uppvärmning. Beträffande fastighetsägare ställa sig bestämmelserna något annorlunda.
Vidare gavs en resumé över bestämmelserna för erhållande av värnpliktslån.
Landshövding Jeppsson tackade inledaren och förklarade ordet fritt. Landstingsman H. Engström redogjorde för de bedömningsgrunder som man tillämpat vid utdelandet av familje- och bostadsbidrag i Slite, vidare framställdes en fråga om vedföfsörjningen till de inkallades familjer, varvid gavs den upplysningen att höja bostadsbidraget i sådan omfattning att det täckte bränslekostnaderna. Från flera håll framfördes krav på snabbare expedition av uppgifterna från de militära förbanden och hr Curtman lovade att på lämpligt sätt råda bot mot dessa missförhållanden. Man diskuterade ett flertal olika fall angående ansökningar om värnpliktslån och till sist lämnade landskamrer Åhgren en kort redogörelse om neutralitetsvaktens familjehjälp, från vilken 60,000 kr. hittills kommit till Gotland.
Mötet förklarades därefter avslutat och landshövdingen tackade föredragshållare och mötesdeltagare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Oktober 1940
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *