Extra förmåner för norrlandslärare.

Svårt att få lärare även i Visby…
Stockholm ( TT.) Skolöverstyrelsens förslag att vid tillsättande av lärartjänst ta särskild hänsyn till tjänstgöring inom övre och mellersta Norrland, å att tjänstgöringstid vid läroanstalt i Norrbottens och Västerbottens län skulle ökas med 100 procent och tjänstgöringstid vid läroanstalt i Jämtlands och Västernorr-lands läri med 50 procent, anser statskontoret kunna leda till betydande orättvisor.
Statskontoret tänker härvid på att det även i södra och mellersta Sverige finns orter, som enligt skolöverstyrelsens egen utredning äro föga eftersökta av lärarna. Som exempel nämnas Visby, Borgholm, Mönsterås och Vadstena.
Om överhuvudtaget en särskild tillgodoräkning av tjänstgöring befinnes erforderlig för lärare bör den enligt statskontoret endast medföra en höjning med högst 25 procent av tid, som lärare tjänstgjort i Norrbottens län. Statskontoret gör en jämförelse mellan lärare och järnvägstjänstemän, vilka vid transport eller befordran få räkna sig till godo 25 procents förhöjning på den tid de tjänstgjort på linjen norr om polcirkeln.
För att avhjälpa svårigheterna att besätta lärartjänster finnas möjligheter till tvångsförflyttning, uttalar statskontoret. De skäl överstyrelsen anfört mot en dylik åtgärd kal statskontoret icke finna bärande. Åtminstone yngre lärare borde kunna förflyttas till Norrlandsläroverken.
Däremot har statskontoret intet att invända mot att särskild hänsyn tages till norrlandslärare vid fördelning av anslag till resestipendier, att ett provårsläroverk förlägges till Norrland och att lärare förbindas att efter genomgånget provår tjänstgöra viss tid i Norrland som villkor för provårshänvisning. Även ansluter sig statskontoret till överstyrelsens uppfattning att de extra ordinarie lärartjänsterna böra fördelas mellan de olika läroverken och att hänsyn därvid tages till samma omständigheter som då det är fråga om att inrätta nya ordinarie tjänster vid läroverken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *