En bemärkt svenskbybo.

I morgon torsdag fyller hemmansägaren Gustaf Simonsson Hoas, Krämplösa i Hejde, femtio år. Han är född i Gammal-Svenskby, södra Ukraina. Efter slutad byskola kom han 1904 in på Ministerialskolan i staden Beréeslaw, vilken han slutade 1906. Ungdomsåren tillbringade han” på fädernegården och hjälpte till i arbetet, av vilket han var mycket intresserad. I världskriget deltog han från 1914 till 1917, och tjänstgjorde som provianteringskommissarie vid ett divisionsfältlasarett. — Hemkommen från krigstjänsten fick han anställning i postverket, där han tjänstgjorde till 1920, då han blev entledigad på egen begäran. Under ofärdsåren gjorde han stora personliga insatser och ekonomiska uppoffringar. Det är värt framhålla att han skaffade mjölk till barnen och räddade därigenom många till livet. År 1922 organiserade han dotterkolonien Nya-Svenskby. Många uppdrag fick han i samhället, och många voro kongresserna och konferenserna han bevistade som ombud för G. Svenskby och grannbyarna. Han var också revisor i statsbanken i Bereslaw.
Gustaf Hoas var en av de första som insåg att bybornas problem endast kunde lösas genom återföreningen med stamfränderna i Norden, och han nedlade också mycken möda, bl. a. genom stora ekonomiska uppoffringar, för denna sak utan anspråk på ersättning.
I utvandringsfrågan var han en av bybornas enhälligt valda ombud och fullmäktige. Han skötte också saken till välsignelse för alla parter.
För alla dessa besvär och uppoffringar vilja byborna på hans 50-årsdag genom oss uttala sitt varma tack med orden ”Gud löne dig, Gustaf Hoas”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 oktober 1940
N:r 240

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *