Elva flytande hotell till Visby i fjol.

På turistkryssning kom i fjol 2,790 personer mot 5,610 år 1938.
I socialstyrelsens redogörelse för inresta utlänningar åren 1938 och 1939 avspeglas för fjolårets vidkommande tydligt nedgången i turistfrekvensen på Visby. Medan antalet utlänningar, som år 1938 med passagerarefartyg anlände till Visby var 5,610, hade antalet i fjol gått gått ned till endast 2,790.
Den nu föreliggande redogörelsen avser sådana utlänningar, vilka som passagerare medföljt turistfartyg, s. k. flytande hotell. Jämfört med turisttrafiken i allmänhet var kryssningstrafiken under 1938 icke stor och 1939 skedde en ytterligare nedgång. Som jämförelse kan nämnas att Stockholm år 1937 besöktes av 36 fartyg med tillsammans 17,154 passagerare, år 1938 av 32 fartyg med 11,589 passagerare och år 1939 av endast 15 fartyg med 6,798 passagerare. En fördelning efter nationalitet av dessa turister visar för år 1938 bl. a. att 7,115 voro engelsmän, 813 tyskar samt 1,895 medborgare i USA. År 1939 voro motsvarande siffror 2,845, 1,391 och 1,542. Ökningen av antalet tyskar sammanhänger med besöket av ett fartyg med en större kontingent deltagare i Lingiaden. Livligast var kryssningstrafiken i juli och augusti. I medeltal lågo fartygen kvar två dagar.
Visby mottog under 1938 besök av 16 fartyg med tillsammans 5,610 passagerare, av vilka 1,562 voro amerikanare, 1,558 engelsmän och 1,215 tyskar. Året därpå, alltså i fjol, var antalet fartyg 11 och passagerareantalet . 2,790. Av dessa voro 678 engelsmän, 698 tyskar och 1,031 amerikanare. Fransmännens antal voro resp. 218 och 200. År 1938 voro därjämte 580 av dessa turister hemmahörande i Holland, under det att ingen holländare i fjol besökte Gotland som passagerare på turistbåt. Från Norge kommo som sådana passagerare resp. 15 och/73 och från Polen resp. 167 och 40. Å allmänhet varade fartygsbesöker i Visby 6—8 timmar, stundom en hel dag.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Oktober 1940
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *