Den nya Fridhemsvägen.

Värdering av behövlig mark beslutad.
Väghållningsskyldiga och andra intresserade vid vägen Kneippbyn—Högklint hade igår kallats till sammanträde i Fridtorps skola för överläggning angående ersättning till de fastighetsägare, som vid vägförbättringen komma att få avstå mark. Så värst många hade dock icke infunnit sig. Av de markägare, som beröras av vägavträdelserna, ha alla utom ett par förklarat sig frivilligt avstå behövlig jord. Kommunalfullmäktige behandlade frågan på sammanträde för en tid sedan, men ansågo icke att kommunen kunde ikläda sig någon ersättningsskyldighet, då vägen endast berörde en del av kommunens invånare. Om nu ersättning skall utgå till några hårdare drabbade markägare, bör självfallet ersättning efter värdering tillkomma alla, som få släppa till mark.
Vid sammanträdet igår enades man om att tillsätta en opartisk värderingsnämnd och till ledamöter av denna utsågos folkskollärare H. Fardelin och slöjdlärare K. Ahrfeldt, varjämte kommunens skiftesgodeman, lantbrukare Lars Gottberg, Sigreifs, skulle ingå i nämnden. Denna torde söka fullgöra sitt uppdrag snart nog, varefter nytt sammanträde utlyses. Det är att hoppas, att enighet då skall kunna träffas om ersättningarnas storlek. Meningen är sedan att det erforderliga beloppet skall uppdelas på samtliga de hittills vägunderhållsskyldige, som beröras av den nya vägen. Skulle trots de stora fördelar, som vinnas genom vägkassans övertagande av såväl sommar-som vinterväghållet, någon markägare icke kunna vara nöjd med den opartiska nämndens värdering, återstår förmodligen endast expropriering, en ur många synpunkter mindre önskvärd åtgärd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Augusti 1940
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *