Armasjärviofttren föras hem på torsdag.

Några bilder tagna vid Armasjärvis strand
i de tidigaste morgontimmarna efter katastrofen. Det är räddningsmanskapet,
som dirigeras ut på sjön att söka, och pontonerna, som gå ut.

Noggranna undersökningar av olycksfärjan.
Armasjärvi. (TT.) Olycksfärjan togs upp på land på måndagsmorgonen, och fyra ingenjörer hålla nu på med en noggran undersökning av den. I samband med olyckan studerar man även den juridiska sidan av saken, framhåller överstelöjtnant Häger. Det är flera förordningar och vägstadgar som måste genomgås. I detta sammanhang påpekar överstelöjtnanten det egendomliga i att vid färjstället saknas några som helst anslag om förordningar som bruka gälla vid. dessa trafikmedel. Likaså saknas belysning både vid tilläggsplatsen och på själva färjan, något som givetvis måste ha bidragit till att försvåra räddningsarbetet. Området är nu delvis spärrat för att undersökningarna skola kunna pågå obehindrat.
Om torsdag sker hemtransporten av de omkomnas stoft från Armasjärvi, där sorgegudstjänsten hålles kl. 10. Några anhöriga till de omkomna ha ännu icke anlänt till Armasjärvi. Förläggningsförhållandena äro mycket besvärliga, varför det blir svårt att ta emot några resande.
Tanken på att uppföra ett minnesmärke på platsen för denna den största katastrofen 1 modern tid i vårt land har förts fram, upplyser överstelöjtnant Häger slutligen. Man undersöker redan hur planen skall kunna realiseras.

Några av de förolyckade vid Armasjärvikatastrofen.
Fr. v. KR. G. Thurfjell, Ersnäs, H. Salomonsson, Lappträsk, Folke
Hessel, Svartvi, L. F. Å kerdal, Haga, K. H. Asplund, Ideå, I. Kårtensson,
Nordingrå, S. B. Persson, Kvistleby, R. L. Abrahamsson, Björkelund,
R. A.J. Södergran, Lycksele, E. R. Eriksson, Myckelgensjö, K. M.
Pettersson, Ånäset, och P. G. Anderss on, Kåge.

Var färjan gisten?
Även måndagens bärgningsarbete kröntes med framgång, i det man hittade ytterligare två av de omkomna, nämligen Domeij och Tjärnström. Nu återstå fyra döda att bärga.
Det är ett mycket krävande arbete som bärgningsmanskapet utfört, framhåller överstelöjtnant Häger på måndagskvällen. Vattnet har nu blivit mycket kallt och sjöns botten är synnerligen dyig. Ingenjörstrupperna ha bärgat de flesta av de omkomna genom sina draggningar.
En teori som framförts angående orsaken till olyckan är, att färjan skulle ha varit gisten ovanför den vanliga vattenlinjen, så att den börjat taga in vatten genom sprickorna ovan denna linje när färjan blivit mer belastad än vanligt.

En lång likfärd.
Inbjudna till sorgehögtidligheten i Armasjärvi äro landshövding Hansén och biskop Jonzon, meddelar försvarsstabens pressdetalj. För att värdigt hylla minnet av de omkomna hålles sorgegudstjänst omedelbart före stoftens hemförande från Armasjärvi kl. 10 på torsdagsmorgonen. Själva platsen för sorgegudstjänsten är ännu ej bestämd, men en musikkår skall medverka.
Med bilar föras sedan stoften till Övertorneå station och därifrån med järnväg över Karungi till Boden. Paradering av truppförband sker vid såväl Armasjärvi som på vissa platser längs sorgetågets väg. Det manskap som kommenderats som bärare åtföljer stoften från Armasjärvi till Boden.
Under sorgetågets förflyttning kommer även åminnelsehögtidligheter att hållas bland de förband i trakten, vilka icke delta i paraderingen.

Konungen skänker 1,000 kr. till de efterlevande.
Stockholm. (TT.) Konungen har tillställt chefen för Övre Norrlands trupper 1,000 kr. som gåva till de anhöriga till offren vid Armasjärvi. Svenska vägaktiebolaget har genom sin verkställande direktör. .kapten. Sven, Erikson, Stockholm, även skänkt 1,000 kr. för samma ändamål.
Ett vackert och efterföljansvärt exempel på det militära kamratskapet har visats av befäl och manskap vid en artilleriförläggning i Övre Norrland. Så foct man fick meddelandet om tragedien vid Armasjärvi igångsattes en insamling till de omkomnas efterlevande och redan nu har en ansenlig summa tecknats. När insamlingen avslutats skall beloppet ställas till rikskommitténs förfogande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 oktober 1940
N:r 251

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *