16,300 gotlänningar tillhöra sjukkassa.

Stora framsteg för sjukkassearbetet inom länet.

E. O. Wiklund.

Sjukkasserörelsen går framåt med stora steg och inte minst gäller detta Gotland, säger ombudsman fil. lic. E. O. W i k l u n d, när vi söka upp honom vid hans ankomst till Visby i dag — som bekant är han en. av talarna vid den instruktionskurs som i morgon skall hållas ute i Källunge. 16,300 gotlänningar äro anslutna och som ett synnerligen glädjande faktum kan nämnas att av dessa äro 6,100 sjukvårdsförsäkrade barn under 15 år. Och än bättre skall det bli inom landets största folkrörelse, förklarar ombudsmannen trosvisst.

Kursen som nu skall hållas i Källunge är ett led i en större propagandaapparat, som tidigare verkat i Stockholms och Uppsala län och den skall skapa en närmare kontakt med kassorna på ön genom upplysningar och samtal om det interna arbetet.
Utvecklingen inom sjukkassorna på Gotland under de senaste åren har som sagt varit mycket kraftig och 18 procent av öns hela befolkning tillhöra nu de erkända sjukkassorna. Räknas; anslutningen bland gotlänningar över 15 år kommer man upp till över 23 proc. och totalanslutningen av vuxna och barn blir över 28 proc., Att rörelsen fått fast fot och stort förtroende på Gotland, därom vittnar landstingets beslut i fjol att anslå 3,800 kr. i bidrag under det villkoret att varje kommun, inom vilken en erkänd sjukkassa verkade, själv skulle lämna ett bidrag på 50 öre pr år och medlem. Tyvärr ha ej alla kommuner förstått den stora betydelsen av att lämna sådant bidrag till kassan — under förra året erhöllo av öns 91 kommuner endast 65 bidrag. Om en sjukkassestyrelse begått den underlåtenhetssynden att inte söka bidrag ansåg ombudsman Wiklund att medlemmarna då borde ingripa.

Social trevnad och ekonomisk styrka.
— Att sjukkasserörelsen betytt mycket i samhället kunna inte minst fattigvårdsstyrelserna intyga, ty kassorna ha klarat många utgifter som eljest skulle ha kommit på kommunernas andel. Och vad sjukdom i ett fattigt hem kan föra med sig för en liten landskommun är nog välbekant — det behövs inte så många fall förrän skatten kan ha ökat ganska avsevärt. Är t. ex. familjefadern med i sjukkassan så är hela familjen skyddad om han skulle bli sjuk, och man slipper gå den tunga vägen till fattigvården för att få en hjälp, som i alla fall inte går upp emot sjukkassans. Dessutom blir fattigvårdens hjälp bara ett lån som kräves tillbaka när ekonomien hos understödstagaren förbättrats.

Några talande siffror.
I olika hjälpformer utbetalas till medlemmarna 40 miljoner om året men man har också rätt att vänta sig något av landets största folkrörelse, säger ombudsman W., och vi ha till huvudsyfte att hjälpa våra medlemmar på alla sätt samt att sprida kunskap om de prestationer våra kassor lämna.
Vid mitten av detta år hade de erkända sjukkassorna i runt ’tal 1,425,000 medlemmar över 15 år och därtill kom c :a 435,000 sjukvårdsförsäkrade barn. Nettoökningen av medlemmar år 1938 var 130,000, således ungefär Visbys folkmängd i månaden, och år 1939 ökade man med 123,000. Av hittills föreliggande uppgifter i år framgå att under första halvåret c:a 50,000 personer ha anslutit sig.
I statsbidrag utgå i runt tal 17 miljoner, landstingen lämna en kvarts miljon och kommunerna bidra med minst tre miljoner em året.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1940
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *