Vägstämma på söder.

Omfattande arbeten på vägen Visby—Klintehamn beslutade.
Årets första ordinarie vägstämma med Gotlands södra vägdistrikt har i dag hållits i Hemse kommunalrum under ordförandeskap av folkskollärare Herman Stengård, Linde. I det närmaste samtliga ombud voro närvarande.
Styrelse- och revisionsberättelserna över 1937 års förvaltning föredrogos och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades. Bland inkomsterna under året märkes vägskatt 79,000 kr., skatteutjämningsbidrag kr. 20,049: 40, statsbidrag till vägbyggnad kr. 63,763: 96 och statsbidrag till vägunderhåll kronor 315,507: 33. Bland utgifterna märkas vägbyggnadskostnader kronor 65,640: 44, förvaltningskostnad kr. 17,705 : 33, vägunderhåll kronor 247.467: 66 och vinterväghållning kr. 26,654: 78. Kassan balanserade på en summa av kr. 659,931: 96.
Gotlands Järnvägs A. B. hade hos länsstyrelsen gjort framställning att vägdistriktet måtte övertaga och underhålla tillfartsvägarna till Grötlingbo och Burgsviks stationer. Vägstyrelsen hade avstyrkt, emedan dessa vägar redan äro antagna till allmänt underhåll intill stationsområdena. Efter en kort diskussion, där Öja- och Grötlingboombuden yrkade bifall till anhållan, avslogs densamma av stämman.
Etelhems kommun hade hos länsstyrelsen gjort framställning, att vägen Etelhems station—Lojsta (Hageby kvior) måtte på vägkassans bekostnad breddas. Vägstyrelsen avstyrkte breddningen men föreslog, att tidsenliga mötesplatser anordnades i tillräckligt antal. Vägingenjören hade avgivit ett likalydande yttrande, och stämman beslöt i enlighet härmed.
Civilingenjör H. Sellergren hade uppgjort förslag till omläggning och förbättring av vägen Visby—Klintehamn å delen från Malmunde i Tofta till sockengränsen mellan Västergarn och Sanda. Vägen skall vara 7,6 meter }fred utom genom Västergarns samhälle, där bredden skall vara 8,6 meter, emedan gångtrafiken där sommartid är mycket livlig. Kostnaderna beräknas från Malmunde till Kronholmen till 44,500 kr., från Kronholmen till en punkt 100 meter söder om bron i Västergarn till 38,300 kr., inklusive ny bro, som enligt förslaget skall byggas i samma stil som den nuvarande. Därifrån till Sanda sockengräns skall vägen kosta 19,500 kr. och från sistnämnda punkt förbi kyrkan upp emot Eskelhem omkring 11,000 kr. Vägstyrelsen hade godkänt förslaget, som slutade på 103,900 kr., och stämman instämde.
Handlanden V. Nilsson i Västergarn hade i skriyelse anhållit om ändrad sträckning av vägen förbi sin affär. Efter en stunds diskussion med inlägg av Västergarnsombudet och ingenjör Sellergren, beslöt man lämna framställningen utan åtgärd.
Efter förhandlingarna följde diskussion om breddning av vägen genom Lau och När, och man beslöt anhålla få påbörja arbetet med bidrag av underhållsmedel snarast möjligt.
I fortsättningen påtalades en del smala vägar i Hogrän, Stenkumla m. fl. platser, som voro i behov av breddning och rätning liksom den farliga kurvan vid Strömma i Stånga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *