Vad kosta Gotlandsbanorna?

Järnvägskommitténs undersökningar.
1936 års järnvägskommitté har räknat ut, att aktiekapitalet i de privatbanor, som kommittén föreslår till förstatligande, utgör 169,3 milj. kr., varav dock 24,4 milj. kr. belöpa å aktier i järnvägsföretag vilka befinna sig i annan järnvägs ägo och vid köp av dylik järnväg inkluderas i priset för denna. Nominella aktievärdet nedgår därmed till 144,9 milj. kr. Noterade värdet utgör dock endast 92,7 milj. Lägges företagens nettovinst åren 1928—37 till grund för en kapitalisering efter fyra proc, blir aktiernas värde däremot 176,2 milj. Genom en kombination av olika beräkningsgrunder har kommittén kommit fram till en summa av c:a 150 milj. kr. såsom sannolik inlösningssumma.
Därjämte måste staten övertaga privatbanornas skulder; dessa ha befunnits utgöra 204 milj. kr., men härav drager kommittén av 24 milj. kr., för vilka enligt kommitténs beräkningar täckning saknas i företagens tillgångar. Alltså skulle staten vid ett förstatligande få övertaga förpliktelser för skulder om 180 milj. kr. Genom sammanläggning av detta belopp med ovannämnda 150 milj. kr. har kommittén fått fram den summa av 330 milj. kr., som ansetts erforderlig för den finansiella transaktionen. Härvid är dock att märka, att staten själv märkes bland privatbanornas fordringsägare med en fordran på 15 milj. kr.
Det pris, som kommittén räknat med att staten skall behöva erlägga för gotlandsbanorna, angives icke. Det konstateras endast, att aktiekapitalet utgör.för Gotlands järnväg 1,509,000 (stamaktier), varav kommuner äga aktier om 1,172,000 kr. samt övriga 337,900 kr. Ifråga om Slite—Roma järnväg förefinnes stamaktier om nominellt 170,000 kr. och preferensaktier om 150,000 kr., varav kommuner äga aktier för 210,450 kr. och övriga för 109,550 kr. Slutligen förekomma stam- och preferensaktier i Klintehamn—Roma järnväg till ett belopp av 511,400 resp. 75,000 kr. med kommuner som ägare till aktier för 442,400 kr., järnvägsaktiebolag 30,000 kr. och övriga 114,000 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *