Skolhusritningarna i Gammelgarn.

Gammelgarns församlings vädjan till myndigheterna om nedsättning i arvodet, till — länsarkitektskontoret för arbetet med uppgörande av förslag till nytt skolhus i Gammelgarn har nu prövats av byggnadsstyrelsen. Arvodet, som fastställdes till 1,422 kr., har numera inlevererats till statsverket. Styrelsen förklarar att den inte vill motsätta sig regeringens bifall till framställningen, detta på grund av skoldistriktets ringa ekonomiska bärkraft. Arvodet bör, som länsstyrelsen föreslagit, nedsättas med belopp som motsvarar — statsbidrag till företaget därest det fullföljts. Statsbidraget hade nämligen i så fall kunnat beviljas enligt kungörelsen om ersättning för vissa uppdrag och förrättningar. Det planerade bygget synes icke komma till utförande. Innan skoldistriktet lät upprätta ritningarna borde det ha övervägt om dess ekonomi tillät de föreslagna arbetenas utförande, anser byggnadsstyrelsen. För denna frågas bedömande hade det varit tillräckligt med ett skissförslag och att arbetena icke utförts kan ej rimligen läggas länsarkitektkontoret till last. Vederbörande skolinspektör har uttalat att förslaget kunnat utföras i öppna marknaden för en tredjedel av kostnaden, men byggnadsstyrelsen poängterar liksom länsstyrelsen vikten av att sakkunnig ledning anlitas vid uppförande av offentliga byggnader som böra vara ett föredöme för traktens byggnadsverksamhet. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *